När myndigheterna medverkar till fusk

May 2nd, 2016 Comments off

Stödet till etniska organisationer illa skött av myndigheterna

Jag har under många år varit ordförande för ett riksförbund för invandrare. Jag har sett hur myndigheterna stött och dragit in stöd till organisationerna. Sällan har det varit logiskt. Många gånger motsägelsefullt, andra gånger direkt skadligt för det fria föreningslivet.

Fusk med bidrag har uppmärksammats förr, t.ex. bland ungdomsorganisationer. Etniska organisationer har hittills sluppit synas av massmedia, med något enstaka fall. Man tror utan rätt att det skulle skapa främlingsfientlighet. Det är precis tvärtom. Att inte ställa de rätta kraven är förödande för invandrarna.

Det finns en förordning om stöd till etniska organisationer från 2008. Tidigare förordningar administrerades av Statens invandrarverk och senare av Integrationsverket. är denna myndighet upphörde 2006 administrerades bidraget av Ungdomsstyrelsen, som numera heter Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nåväl, Integrationsverket beslöt 2006 lämna ett 20-tal riksorganisationer utan verksamhetsbidrag. Anledningen var att förordningen krävde att de skulle ägna sig åt integration, och mindre att ordna aktiviteter som rörde deras nationalitet eller ursprung och kultur. Hur mättes detta? Enkelt: man gick igenom föreningarnas handlingar och räknade upp hur många gånger man nämnde orden integration, kvinnor, ungdomar. Absurd? Ja. Dessutom gjordes avancerade statistiska bearbetningar med hjälp av ett universitetsprogram SPSS (som handläggaren tydligen hade lärt sig att använda som verktyg i sina studier, men inte förstått vitsen med det). Man kan inte räkna procent eller andra statistiska värden om antalet gånger ett ord förekommer inte ens är högre än 5. Men det gjorde hon och 20 organisationer blev utan bidrag den gången.

När Ungdomsstyrelsen tog 2007 över blev ordningen återställd. Reglerna var tydliga, och integration tolkades i dess vida betydelse.

Ungdomsstyrelsen började ställa rimliga krav och kontroller. Bl.a. krävdes en godkänd revisor om bidraget var högre än 250.000 kr. Revisorn skulle intyga att antalet “betalande medlemmar” var korrekt. På en direkt förfråga svarar Mucf att det numera inte är nödvändigt att den godkända revisorn ska intyga att den redovisade antalet medlemmar är korrekt. Förodningen har inte ändrats. Frågan är därför vad som hänt. Vi får tänka på att bidraget idag baserar sig på antal medlemmar och antal lokala föreningar.

2009 fick jag ett brev från en handläggare, som bl.a. meddelade att man riskerade bidraget med hänvisning till irrelevanta detaljer i ansökan. Anmärkningarna gjordes nästan varje år. Ungdomsstyrelsen anmärkte t.ex. på att antalet medlemmar i ett par-tre föreningar var för jämnt (60-100 medlemmar) för att vara sannolikt. Kravet är att man ska ange “betalande medlemmar”, varken mer eller mindre. Ungdomsstyrelsen slutade med dessa anmärkningar när jag lämnade min post i organisationen . Idag redovisar den organisation jag var ordförande för ett avrundat antal medlemmar i 18 av de 28 medlemsföreningarna, och det händer ingenting.

2013, 2014 och 2015 har jag frågat Mucf om medlemsredovisningen hos flera andra riksförbund. Inget svar har kommit. Jag uppgav flera konkreta exempel på organisationer vars redovisning inte kunde vara korrekt. En lokalförening som Afarernas hjälporganisation hade 72 medlemmar hos en riksorganisation och 196 medlemmar hos en annan. Frågan om dubbelt medlemskap måste dessutom godkännas av Mucf, inte medlemskapet som sådant, men väl hur bidraget ska fördelas, till det ena eller det andra av riksförbunden, eller till båda. Men: samma lokalförening kan inte ha 72 och 196 betalande medlemmar samtidigt, beroende på vilket riksförbund som redovisar. Den ena upgiften eller den andra, eller kanske båda, är fel.

Ett annat exempel, som repeterats årligen sedan åtminstone 2013, är Ukrainska alliansen, som rapporterar som medlemmar två lokalaföreningar som är medlemmar i RIFFI. Medlemmar i RIFFI är kvinnor från olika nationaliteter. Hur kan en sådan lokalförening vara samtidigt medlem i ett nationellt förbund? Det finns ingen annan förklaring än att någon i styrelsen för RIFFI:s två lokala föreningar är kanske personligen medlem i Ukrainska alliansen.

Till saken hör att denna organisation uppger ett 10-tal medlemsföreningar, och förutom de 2 som redan är medlemmar i RIFFI finns ytterligare 2 andra vars medlemskap har ifrågasatts. Vad gör Mucf? Ingenting. Det allvarliga är att detta riksförbund inte skulle få något organisationsbidrag alls, om man räknar bort RIFFI:s föreningar.

Genom detta agerande uppmuntrar Mucf till fusk, och hindrar en sund utveckling av organisationerna. Bl.a. hindrar man effektivt att de ska kunna vara kritiska och delaktiga i samhällsdebatten. De riskerar ju penningstödet om de yttrar sig på ett sätt som myndigheterna ogillar. Så var fallet medan jag satt ordförande för ett av riksförbunden.

Jag kritiserade på sin tid regeringens och Integrationsverkets engagemang för Centrum mot rasism, CmR. En undersökning 2005 påvisade brister, men det ledde ingenstans. I dag är CmR ingen viktig aktör i samhällsdebatten. Deras ekonomiska redovisning 2015 till Mucf döljer t.ex. uppgift om medlemsintäkter, en så viktig fråga för att veta om de verkligen har medlemmar, eller om det är en papperskonstruktion.

Miguel Benito
numera, och alltid, fri opinionsbildare

Categories: allmänt Tags:

Ett av många brev

May 2nd, 2016 Comments off

Det är ett av många brev som kommer till Immigrant-institutet och som vi inte kan besvara och hjälpa till i brist på resurser, mänskliga och ekonomiska. Texten, på engelska, har stora brister, men den går lätt att förstå, och därför har vi inte ändrat något.

Det är ett rop om hjälp från ett samhälle som har allt, medan de har förlorat grund av det förödande krig som vi dagligen ser på TV.

I and my family com from Syria to Sweden two years and six month ago. And has not yet been any decision A tak us we are very tired psychologically and my children very, very tired psychologically as well as the older son suffers from a severe psychological problem so ask us to help us
Help us please, my son’s state of health deteriorated day by day and thank you very much.

Detta brev kommer samtidigt som regeringen meddelar att man planerar att utvisa ca 80.000 asylsökande som fått negativt beslut om asyl eller andra som enligt lag inte har rätt att vistas i Sverige.

Vi kan inte stå handfallna. Det måste sägas samtidigt: flyktingarna är inte en börda, de är en tillgång. Förutsatt att vi tar tillvara deras resurser. De är också en garanti för att det kan bli fred i deras hemländer och kan delta i återuppbyggnaden.

Categories: asyl Tags:

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

April 21st, 2016 Comments off

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar av rätten till bistånd för vissa utlänningar. SD står bakom utskottets förslag men tycker samtidigt att regeringens lagförslag borde vara skarpare. V säger nej till förslaget.

På grund av konflikter i omvärlden har antalet asylsökande som kommit till Sverige varit rekordhögt under 2015. Det finns ett stort behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför föreslår regeringen att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu föreslår regeringen att rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år ska upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. De ändrade reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juni 2016.
En extra ändring i statens budget

En tanke med de ändrade reglerna är att få fram fler platser på boenden för asylsökande. Regeringen räknar också med att förslaget minskar statens utgifter för bistånd till asylsökande med 200 miljoner kronor under år 2016. Eftersom behovet av platser på boenden är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför anser regeringen att det finns skäl att göra en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP samt M, C, L och KD.
SD och V reserverar sig

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag innebär steg i rätt riktning, och står därför bakom förslaget, men anser samtidigt att det inte är tillräckligt omfattande. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att ta bort de undantag som finns i det nu lagda regeringsförslaget, anser partiet.

Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag i en reservation. Partiet anser att de ändrade reglerna inte kommer att få den effekt som regeringen vill ha och att situationen blir ännu svårare för människor som redan är utsatta. Fokus bör enligt partiet ligga på återvändande med rättssäkerhet och värdighet samt positiva åtgärder som ökar enskilda personers vilja att återvända frivilligt, inte på repressiva åtgärder.
Kontaktperson för media

Cecilia Renmyr, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 47 60, e-post cecilia.renmyr@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut
Onsdagen den 27 april. Debatten sänds via webb-tv.

Categories: asyl Tags:

Asylinvandring stärker pensionssystemet men ger lägre pensionsökningar

April 17th, 2016 Comments off

Ny rapport: Asylinvandring stärker pensionssystemet men ger lägre pensionsökningar

Den stora asylinvandringen under 2015 kommer redan inom några år leda till att pensionssystemet stärks finansiellt. En annan effekt är något lägre pensionsökningar. På riktigt lång sikt ökar statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

I rapporten “Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet” har analytiker vid Pensionsmyndigheten räknat på vad asylinvandringen av den storlek som vi såg under 2015 kan innebära för pensionssystemet, och då främst för inkomstpensionen och grundskyddet i form av förmåner som garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Scenariot som använts i rapporten är att av de drygt 160 000 som sökte asyl i Sverige under 2015 så får 100 000 stanna i Sverige. Utifrån detta beräknas vilka effekter detta får på pensionssystemet, utifrån antagandet att historiska inkomstmönster upprepas. Beräkningen sträcker sig fram tills alla i gruppen antas ha avlidit år 2100.

Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning förklarar att det finns tre huvudsakliga slutsatser i rapporten:

– För det första vet vi att när fler kommer i arbete så växer lönesumman. Det leder i sin tur att pensionssystemet blir finansiellt starkare, vilket minskar risken att vi behöver använda den så kallade balanseringen eller bromsen i systemet. Det är också en effekt vi kommer att se redan på kort sikt, säger Ole Settergren.

Totalt beräknas inkomstpensionssystemet stärkas med 70 miljarder kronor fram till och med år 2100.

Den andra slutsatsen har med genomsnittsinkomsten att göra. Då invandrare i genomsnitt har lägre löner än inrikes födda när de får jobb, så påverkas genomsnittsinkomstens utveckling negativt.

– Eftersom genomsnittsinkomstens utveckling används för att räkna om inkomstpensioner och inkomstpensionskonton kommer även pensionernas utvecklingstakt påverkas negativt. Vi talar om storleksordningen 130 kronor i månaden år 2040 för en vanlig pensionär, fortsätter Ole Settergren.

Den beräknade förstärkningen i systemet med anledning av detta beräknas bli 200 miljarder kronor under perioden 2017-2100.

De pensionärer som har låg inkomstpension kommer inte att påverkas. Detta då beräkningen av både garantipension och äldreförsörjningsstöd sker utifrån prisbasbeloppet och inte inkomstindex.

Den sista slutsatsen i rapporten handlar om grundtryggheten i pensionssystemet: garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Dessa utgifter, som är skattefinansierade via statsbudgeten, kommer enligt rapporten att öka på sikt. Under perioden 2017-2100 beräknas samhällets sammanräknade ökade kostnader bli totalt 150 miljarder kronor.

– Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan vi ser några större utgiftsökningar på det här området, avslutar Ole Settergren.

Categories: forskning Tags:

Aktion för skydd – dag för asylrätt 9 maj

April 17th, 2016 Comments off

Aktion för skydd – dag för asylrätt 9 maj

Varje år den 9 maj firar EU fred och enighet på Europadagen. Vi tycker inte att EU har något att fira alls efter avtalet med Turkiet. Ett avtal som gör att tusentals människor som flyr från krig, förtryck och fattigdom hindras från att söka säkerhet för sig själva och sin familj. Vi uppmanar er att se den här dagen som ett tillfälle att protestera emot avtalet mellan EU och Turkiet. Vi bjuder in alla till att vara en del av en transnationell aktionsdag där saker sker över hela Europa!

Hur kan man fira när…
Människor hindras från att söka asyl i Europa
Människor flyr från krig och förtryck
Människor måste stanna på ett ställe de inte vill vara
Människor transporteras från Grekland till Turkiet med en vakt per person
Människor skickas till Grekland som utsätter journalister för repression och fängslas
Människor tvingas att ta ännu farligare irregulära resvägar från Turkiet till Grekland
Människor behandlas olika på grund av deras nationalitet
Människor inte får en individuell prövning
Människor riskeras att skickas tillbaka till döden
Människor skickas till Turkiet som EU själv inte anser har ett fungerande asylsystem
Människor hindras från att återförenas med sina familjer
Människor skickas till Turkiet som förtrycker sin egen befolkning, bland annat kurderna
Människor placeras i Turkiet som EU i flera år har uppmanat till att följa de mänskliga rättigheterna

Länk till avtalet mellan EU och Turkiet
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

Agera!

Förslag på vad ni kan göra:
Organisera en demonstration
En die-in (där människor ligger ner och spelar döda för att uppmärksamma människor som har dött)
Sätt flytvästar med ett budskap, på statyer i din stad
Lägg flytvästar med ett budskap, på en strand eller något annat vatten i din närhet
Skriv ett flygblad och dela ut
Gör vykort som om vad konsekvenserna av avtalet kommer att bli och varför du tycker att avtalet är dåligt. Dela ut till människor som kan signera dem och skicka dem till politikerna i ditt land och till EU-parlamentarikerna

Förslag på platser: utanför regeringen, lokala myndigheterna, migrationsverk, på ett huvudtorg, vid något vatten.

Var inte rädd för att er aktion skulle vara för liten eller enkel – varje initiativ gör skillnad!

Särskilt om det sker över hela Europa!

Kontakta den lokala pressen så de kan publicera det ni gör. Dokumentera själva det ni gör och sprid till pressen och i sociala medier.

Låt alla få veta vad som kommer att hända i din stad:

Gör ett facebook event och skicka länken till “Action for Protection – Day for Asylum rights 9th of May”. Vi kommer att uppdatera listan så att alla kan se var det kommer ske aktioner!

Sprid det också via hashtag #ActionforProtection

Categories: asyl Tags:

Arbete för romsk inkludering

April 15th, 2016 Comments off

Årsrapport visar resultat av arbetet för romsk inkludering

Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp det nationella arbetet med romsk inkludering.

I dag lämnas årsrapporten för 2015 till regeringen som redovisar de erfarenheter som är gjorda under strategins fyra första år och en rad förslag för det fortsatta arbetet.

– Mycket har hänt och frågan om romsk inkludering har fått fäste i de kommuner och myndigheter som fått uppdrag, säger Majlis Nilsson på Länsstyrelsen i Stockholm.

År 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Det långsiktiga målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

– De mänskliga rättigheterna för den nationella minoriteten romer tillgodoses inte i lika hög grad som för majoritetssamhället. Här har det offentliga ett stort ansvar, så att även romer får möjlighet till stöd och service, säger Majlis Nilsson, samordnare av arbetet med den långsiktiga strategin.

Arbetet med strategin för romsk inkludering har sedan hösten 2012 koncentrerats till fem kommuner som med bidrag från regeringen har drivit en pilotverksamhet: Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö. Syftet har varit att bygga upp en långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering, framför allt inom områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Länsstyrelsen i Stockholm har samordnat pilotarbetet.

– Nu behöver lärdomarna och metoderna spridas till fler kommuner. Målet med strategin är trots allt långt ifrån att förverkligas, säger Majlis Nilsson.

I rapporten framgår att det viktigaste för det offentliga är att utveckla samarbetet med den nationella minoriteten romer. Detta bör ske såväl mellan lärare och föräldrar som i strukturella samråd.

– Det som framför allt behöver stärkas framöver är romsk organisering. Den romska gruppen behöver få stöd i att självständigt prioritera och driva sina frågor, oavsett om detta görs på en lokal eller nationell nivå, säger Majlis Nilsson.

Effekter av pilotverksamheter
Några effekter av pilotverksamheterna, som redovisas i årsrapporten:

• Kommunerna upplever att fler barn fullföljer sin skolgång och att kontakterna med föräldrarna förbättrats.
• Arbetet på det sociala området har utvecklats, bland annat genom samverkan med romska organisationer.
• Arbetsförmedlingen och kommunerna redovisar att de har utökat sina kontakter med den romska gruppen vilket innebär att fler får tillgång till olika stödinsatser för vuxenstudier och arbete.
• ”Brobyggare” och ”kundresurser” som anställts inom skola, socialtjänst och arbetsförmedling har visat sig vara en viktig förutsättning för att nå framgång.

Förslag till regeringen
I årsrapporten lämnar Länsstyrelsens också förslag till regeringen för att snabba på utvecklingen av romsk inkludering:

• att regeringen förtydligar lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och i samband med det ser över möjligheten att införa tillsyn
• att regeringen inrättar motsvarande statsbidrag som för förvaltningsområde, men för romsk inkludering.
• att regeringen skapar förutsättningar för att Södertörns högskola kan erbjuda utbildning för kommunalt anställda brobyggare, enligt Statskontorets förslag.
• Att MUCF får i uppdrag att fördela ett projektbidrag till romska organisationer för att stärka sin självständiga organisering och sitt inflytande i samhället och att myndigheten får i uppdrag att kompetensutveckla civila samhället i föreningsteknik.

>> Ladda ner rapporten “Romsk inkludering – Årsrapport 2015”

Har du frågor, kontakta:
Majlis Nilsson, enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor
majlis.nilsson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-223 14 74
Länsstyrelsen Stockholm

Categories: allmänt Tags:

PLURAL+ Youth Video Festival on Migration, diversity and social inclusion

March 3rd, 2016 Comments off

PLURAL+ Youth Video Festival on Migration, diversity and social inclusion
Celebrating Diversity and Social Inclusion
2016 CALL FOR ENTRIES
DEADLINE FOR SUBMISSION: 29 MAY 2016
Visit the PLURAL+ website to submit your video entry.

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) and the International Organization for Migration (IOM) invite you to submit original and creative videos focusing on the PLURAL+ theme of migration, celebrating diversity and social inclusion.

In a world often characterized by intolerance, and cultural and religious divisions, it is vital that youth are recognized as powerful agents of social change. PLURAL+ encourages youth to address key challenges and opportunities related to social inclusion and cohesion, migrant integration, respect for identity, diversity, and human rights, both at local and global levels through video production. Young people aged up to 25 are invited to submit short videos of five minutes maximum in length for consideration in the PLURAL+ Youth Video Festival.

Each year, since 2009, a prestigious international jury selects three PLURAL+ International Jury Award winners in each age category (up to 12, 13-17, 18-25). The International Jury Award winners will receive $1,000 as well as be invited to New York, all travel expenses paid, to present their work at the PLURAL + 2016 Festival Awards Ceremony at the Paley Center for Media in November 2016. PLURAL+ partner organizations will also award other prizes and professional opportunities to over 20 of the best videos submitted, partners award winning videos will be invited to present their work at film and video festivals, conferences and events around the world.

PLURAL+ supports young people’s expression by providing them with a variety of media platforms and distribution networks, including broadcasts, video festivals, conferences and events around the world. PLURAL+ not only provides young people with an effective platform to raise their voices on key migration and diversity issues, but also reinforces the firm belief of IOM and UNAOC that the powerful expression of youth creativity is a force to be reckoned with.

Further information, including guidelines, rules and regulations and the entry form can be found at the PLURAL+ website at: pluralplus.unaoc.org

You can watch PLURAL+ 2015 award winning videos here.

“PLURAL+ , provides youth around the world with the opportunity to submit real stories told by real people, which when widely disseminated help to foster intercultural dialogue and understanding as well as respect for diversity and tolerance.”
Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, UN High Representative for the Alliance of Civilizations

“We all know this to be true: increased participation of youth in the media is essential. These youth – these agents of social change – make up a large portion of today’s migrant population, and they have something valuable to tell us about their migration experiences. And this is what PLURAL+ aims to achieve: to provide young filmmakers with a global platform to share their thoughts and experiences with us.”
Mr. William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration

PLURAL+ is organized by the UNAOC and IOM with the support of many partners.

For more information, please contact: plural@unaoc.org
http://pluralplus.unaoc.org/

Categories: allmänt Tags:

Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad

February 3rd, 2016 Comments off

Justitieombudsmannen: Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad för att stadsbiblioteket i Göteborg hanterat ett ärende om uthyrning av bibliotekets hörsal på ett sätt som står i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen
Beslutsdatum:2016-02-01 Diarienummer:4602-2014

En förening hade bokat hörsalen i stadsbiblioteket i Göteborg för en föreläsning på temat invandring och mörkläggning. Kritiska röster höjdes mot föreläsningen, och biblioteket beslutade att samtidigt med föreläsningen arrangera ett samtal med bl.a. en migrant, om livet som papperslös. Bibliotekschefen förklarade i en intervju att det var viktigt för biblioteket att klargöra att föreningens föreläsning inte arrangerades av biblioteket. Hon uppgav vidare att det egna arrangemanget var ett sätt för biblioteket att stiga fram för att olika röster skulle få komma till tals när man fick klart för sig vad föreningen tänkte bjuda på. Det är enligt JO svårt att dra någon annan slutsats än att biblioteket genom det egna arrangemanget ville markera sitt avståndstagande gentemot det förväntade innehållet i föreläsningen. Några dagar senare beslutade biblioteket att säga upp avtalet med föreningen med hänvisning till risken för ordningsstörningar. Beslutsunderlaget var dock begränsat. Bibliotekets eget arrangemang genomfördes som planerat. Enligt JO ger omständigheterna intryck av att innehållet i föreläsningen och den negativa opinionen påverkade bibliotekets beslut att säga upp avtalet med föreningen. Kulturnämnden i Göteborgs stad, som svarar för bibliotekets verksamhet, får kritik för att biblioteket genom sitt sätt att hantera ärendet inte levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.
Ladda ner beslutet i sin helhet: http://www.jo.se/PageFiles/7174/5221-2014.pdf

Categories: främlingsfientlighet Tags:

Appeal for Palestinians in Syria

March 28th, 2015 Comments off

Appeal

Request and appeal for justice, equality and lift the injustice of the Palestinian families residing in Syria, which dropped the Swedish Consulate in Lebanon before and after their decisions residency in Sweden .!!!!

The syrian palestinian family prevented from traveling to anywhere in The world except Lebanon and scarcely very seriously.

Sweden has long been a former state in helping the palestinians we are asking the government ease the Swedish part of the suffering of the Palestinian people in Syria:

1-requested an exemption from the costs and burdens to obtain a visa to enter Sweden and the cancellation of the requirement to obtain a visa Because he holds a copy of the decision of residence and reunification of the Swedish immigration service and the Palestinian reciprocity with most eu consulates operating in Lebanon

2. Alleviate the suffering and problems of the tragedy and the cost of entry to Lebanon, Lebanese Syrian cross-border and it is by abolishing the requirement to obtain a visa, which forced families to enter, transit, use the border several times

3- make consulate review only once to make the interview and provide the necessary papers.
“the Swedish consulate in Lebanon ask from the Syrian-Palestinian (statlös) family after they grant a decision to a residency permit in Sweden (beslut) from the Swedish Immigration Service (family reunification):

To submit papers and documents required to obtain a visa inter Sweden, they also required to pay the amount of us $ 82 for r every person.

First the family financial situation is fragile and economically harsh. And they can’t afford the cost for visa.

Second some legal persons in sweden says :when you receive a residence-permit in Sweden you will not need a visa.!!!!! Thus why Swedish consulate in Lebanon ask from Palestinians family to apply for visa .

Third when a Palestinian family who lived in Syria and was able to access somehow to turkey’s (and they have decision for residence in Sweden), the embassy of Swedish in Turkey do not ask them to get a visa to enter Sweden, and do not required to pay any amount of money, so
Why not deal consulate in Lebanon with the Palestine’s similarly???????

Forth the cost of entry to Lebanon and syria and return to the hotel reservation for three consecutive times up almost $ 1,500 and this and in addition to about us $ 500 consulate fees and photography, translation, mobilizing private through visa applications .

Fifith The enormous psychological pressure and sticks which are exposed Palestinian family every time pass out to the lebanese-syrian borders.

Because in many cases, lebanese security officials refuse to enter Palestinian families to lebanon, forcing many of these families with their children to sleep on the border and in the atmosphere of tragic for the next day in the hope of allowing them admitted to the interviewees identified in the Swedish consulate in Lebanon.

Some European countries work ultimate steps to alleviate the suffering ff the Palestinian people.
For example on
– Austrian embassy has made a review of her visit family only once
– the staff job interviews palestinian families once a month in a hotel safe in Damascus. “

Jamal hima
refugeesvoiceone@gmail.com

Categories: asyl Tags:

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

March 26th, 2015 Comments off

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. I morgon inleder arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet är företrädare för centralorganisationerna.

Allt fler nyanlända är välutbildade och har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

– Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det här är det första trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inom kort följer även samtal med industri- och byggsektorn samt privat och offentlig tjänstesektor.

Källa: Regeringens hemsida

Categories: allmänt, asyl Tags: