Home > asyl > Riksrevisionen om mottagande av nyanlända

Riksrevisionen om mottagande av nyanlända

June 24th, 2014

Snabbare mottagande av nyanlända kan spara miljoner

Allt fler nyanlända med uppehållstillstånd blir kvar i Migrationsverkets mottagningssystem i väntan på att en kommun kan ta emot dem. En effektivare organisering skulle kunna öka mottagningskapaciteten och leda till en snabbare etablering för den nyanlända och minskade kostnader för staten.

Riksrevisionens granskning av effektiviteten i de statliga insatserna för mottagande och bosättning av nyanlända i kommunerna visar att det finns ett betydande utrymme att utveckla och effektivisera systemet. Det kan och bör organiseras så att involverade aktörer bättre kan möta det i dagsläget omfattande asylmottagandet.

Cirka 85 procent av de nyanlända väljer i dagsläget att ordna sitt eget boende eller flytta till anhöriga. Därför får de statliga insatserna i praktiken liten effekt när det gäller att utjämna mottagandet av nyanlända mellan landets kommuner. Principen om att nyanlända ska få möjlighet att bo där de har bäst förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden får inte fullt genomslag.

Var tredje plats, drygt 2 500 av 7 600 platser, som länsstyrelserna kom överens med kommunerna om att tillgängliggöra för nyanlända i behov av bosättning användes inte under 2013, varken av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Om man antar att 2 500 fler överenskomna anvisningsbara platser varit möjliga att använda, motsvarar det en kostnadsbesparing i storleksordningen 25 miljoner kronor per månad.

– Ett omfattande mottagande av asylsökande och anhöriga ställer stora krav på både beredskap och flexibilitet från alla involverade aktörer. Genom att ge en myndighet ett samlat bosättningsansvar kan tillgängliga resurser användas mer effektivt, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att ge en myndighet ett samlat ansvar för bosättningen av alla nyanlända som är i behov av hjälp med det. Migrationsverket rekommenderas att förbättra dialogen med kommuner där nya anläggningsboenden etableras. Samtidigt bör länsstyrelserna verka för att överenskomna platser i kommunerna motsvaras av en reell mottagningskapacitet.
Bakgrund

Under 2013 lämnades cirka 54 300 asylansökningar in till Migrationsverket. Samtidigt väntar fler än 12 000 personer med uppehållstillstånd (varav 9 500 i anläggningsboende) på en kommunplacering. Den genomsnittliga väntetiden för dessa personer är cirka fem månader.

Se Riksrevisionen

Categories: asyl Tags:
Comments are closed.