Home > allmänt > 2014 års Demokratiutredning

2014 års Demokratiutredning

September 29th, 2014
 • Ju 2014:19 2014 års Demokratiutredning
  Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattande. Utredningen har tagit namnet 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.

  Vårt uppdrag är att se över möjligheterna till inflytande och delaktighet mellan de allmänna valen. Till att börja med ska vi analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Vi ska analysera hur demokratin påverkas av att färre blir medlemmar i politiska partier samt föreslå åtgärder som kan bidra till att fler väljer att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda.

  Därutöver ska vi analysera och föreslå åtgärder för att stärka var och ens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Vi ska föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka delaktigheten och inflytandet mellan valen, särskilt för väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engagemang. Vidare ska vi se över de verktyg för inflytande som finns på lokal nivå, däribland medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ. Vi ska särskilt belysa ungas politiska representation, delaktighet och inflytande.

  Slutligen ska utredningen arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Vi ska även verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om demokrati, inflytande och delaktighet.

  Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015

  Direktiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet

  Regeringens skrivelse 2013/14:61. En politik för en levande demokrati

 • Categories: allmänt Tags:
  Comments are closed.