Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

March 26th, 2015 Comments off

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. I morgon inleder arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet är företrädare för centralorganisationerna.

Allt fler nyanlända är välutbildade och har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

– Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det här är det första trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inom kort följer även samtal med industri- och byggsektorn samt privat och offentlig tjänstesektor.

Källa: Regeringens hemsida

Categories: allmänt, asyl Tags:

25-26/3 Nordiska rådet debatterar extremism och radikalisering

March 24th, 2015 Comments off

Nordiska rådet debatterar extremism och radikalisering

Motverkande av våldsbejakande extremism och radikalisering står på agendan när Nordiska rådet möts i Köpenhamn den 25-26 mars.

Terrorangreppet i Köpenhamn och ett nordiskt samarbetsavtal för att förebygga extremism kommer också att debatteras. Andra frågor som tas upp rör cybersäkerheten i Norden, löneskillnader mellan kvinnor och män i Norden, en giftfri vardag samt åtgärder för att reducera hormonstörande ämnen.

På agendan står också ett gemensamt möte om situationen i Ryssland och Ukraina samt Nordens förändrade relation till Ryssland mot bakgrund av utvecklingen i närområdet.

Den 26 mars arrangeras en presskonferens med temat Nordiskt samarbete för motverkande av extremism.

Den svenska delegationen deltar med cirka 20 parlamentariker i Köpenhamn. Hans Wallmark (M) är ordförande i delegationen och Phia Andersson (S) är vice ordförande.

Categories: främlingsfientlighet Tags:

Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

March 18th, 2015 Comments off

Utbildningsdepartementet
Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

På inbjudan av den franska regeringen träffades idag EU:s utbildningsministrar på ett informellt möte i Paris för att diskutera värdegrundsfrågor och hur utbildning kan främja aktivt medborgarskap. Under mötet presenterades deklarationen “Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance” i syfte av att visa hur utbildningssystemen kan motverka rasism, intolerans och andra former av extremism. Mötet, som bevistades av den franske presidenten, samlade EU:s utrikesministrar efter terrorattackerna i Paris och Köpenhamn.

– Jag fick möjlighet att för den svenska regeringen ånyo framföra mitt deltagande till mina franska och danska kollegor. Deklarationen som antogs understryker hur viktigt det är att skolan rustar alla elever för ett aktivt medborgarskap där man kan påverka demokratin, och att goda exempel på hur man motverkar rasism och utanförskap i skolan kan spridas. Det ger stöd för det arbete den svenska regeringen gör med att sprida kunskap i skolan om rasismens historia och nutida mekanismer, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Deklarationen betonar en beslutsamhet inom EU att stå för demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Den efterlyser förnyad ansträngning att stärka dessa värderingar genom utbildning och lyfter hur ett erfarenhetsutbyte på EU-nivå är bra för spridandet av goda exempel länderna emellan.

Categories: allmänt Tags:

26/10 Kaliber: Personer som utvisas drogas mot sin vilja

October 24th, 2014 Comments off

Kaliber: Personer som utvisas drogas mot sin vilja

Utvisningar från Sverige ska genomföras på ett humant och värdigt sätt. Men så är det inte alltid. Kaliber avslöjar att personer som utvisats har drogats ombord på planen – mot sin vilja. Allt för att resan ska gå så smidigt som möjligt. Det handlar om tvångsinjiceringar som har skett utan att ansvariga på berörda myndigheter känt till det.

När svenska myndigheter utvisar människor med tvång har de långtgående befogenheter. De får lyfta in en person i planet, de får belägga med handfängsel, fotfängsel och midjebälte, de får sätta på personerna så kallad spotthuva. De får, om så krävs, använda våld för att få en person att lämna Sverige. Men man får inte droga personer mot deras vilja, enligt svensk lag. Kalibers fortsatta granskning av svenska utvisningsresor visar att det har skett.

Kalibers reportrar Sofia Boo och Markus Alfredsson har gjort granskningen.

– De här injiceringarna var något som inte ens Kriminalvårdens medicinska rådgivare kände till, säger Sofia Boo.
– Samtidigt bollar de inblandade runt ansvaret mellan sig, säger Markus Alfredsson.

Sändningstid:
Söndag 26 oktober kl. 12.00 i P1. Lyssna även i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1316 eller i appen Sveriges Radio Play.

Kaliber är Sveriges Radios program för undersökande journalistik. Vi avslöjar och granskar samhällsfenomen i tiden, i enskilda reportage eller i en serie program.
Sveriges Radio

Categories: asyl Tags:

Utlandsfödda främjar exporten

October 24th, 2014 Comments off

Ny rapport: Utlandsfödda främjar exporten

Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för Sverige som står inför två stora utmaningar: en stenhård internationell konkurrens och ett oroande högt utanförskap bland utlandsfödda. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum hävdar författarna att det är hög tid att betrakta migration som en del av det handelspolitiska ramverket och bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering, särskilt i form av ökad tjänsteexport.

I rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten? framkommer att informella handelshinder är en större barriär än tullar och kvoter i dagens globaliserade högteknologiska ekonomi. Utlandsfödda kan gynna svenskt näringsliv och öka internationaliseringen genom att minska det kommersiella avståndet till sina ursprungsländer.

Att anställa ytterligare en utlandsfödd person kopplas, för svenska företag, till i genomsnitt två procents mer tjänsteexport till den utlandsföddas hemland. Utlandsfödda personer med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år är förknippade med en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i genomsnitt 18 procent.

Mindre exporterfarna svenska företag har mest att vinna på att anställa utlandsfödda. För svenska företag som aldrig har exporterat tjänster till ett visst land och anställer ytterligare en utlandsfödd person därifrån fördubblas sannolikheten att börja exportera tjänster dit.

För att ytterligare underlätta möjligheterna för utlandsfödda att främja företagens internationalisering föreslår därför författarna att:
1.
Frågor om migration införlivas i det handelspolitiska ramverket. Eftersom migration har potential att främja internationalisering finns det anledning att sammanfoga delar av migrationspolitiken med handelspolitiken.
2.
Kunskapen om utlandsföddas potential att främja internationalisering ökas och sprids. Relevanta myndigheter bör uppdras att nå ut till svenska företag, särskilt små- och medelstora, om hur anställning av utlandsfödda kan sänka trösklarna för internationalisering.
3.
Utlandsföddas existerande kompetens tas tillvara, utbildning och kontakter och förbättras liksom möjligheter att upprätthålla nätverk och kontakter i ursprungsländerna. Se också över hur cirkulär migration, dvs att människor flyttar fram och tillbaka mellan länder, kan underlättas. Ge dessutom utländska akademiker, experter, entreprenörer och investerare möjlighet till permanent uppehållstillstånd i Sverige i högre utsträckning.
4.
Underlätta internationaliseringen av utlandsföddas företag. Erbjud utlandsfödda entreprenörer fortbildning i internationalisering. Information om insatser och finansiering från marknadskompletterande aktörer som ALMI och Business Sweden kan förbättras, med fördel kommuniceras på andra språk än svenska.

Författarna är: Andreas Hatzigeorgiou, fil dr från Lunds universitet och Magnus Lodefalk, ekon dr, Örebro universitet.
Ta del av rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?

Categories: allmänt Tags:

The English Defence League

September 29th, 2014 Comments off

The Rise and Fall of the English Defence League

The EDL spread like wildfire after its establishment in 2009 and it became arguably the biggest and most infamous domestic extremist group in England in a really short span of time. However, the group was unable to capitalise on its initial success. Although they managed to recruit around a 1000-1500 members, their membership numbers soon started dwindling and less and less people were interested in their demonstrations. By 2012, several of the outfit’s leading personalities left the group, and when Tommy Robinson quit the EDL in 2013 many thought the group would slowly fall apart and die. The future of the EDL seems bleak at the moment, but until it completely ceases to exist, its renaissance cannot be ruled out completely.

In 2009, after a group of Muslim radicals picketed the homecoming parade of the Royal Anglian Regiment, Stephen Yaxley-Lennon aka Tommy Robinson and others, mainly football hooligans, decided to establish the English Defence League (EDL) to counter Islamist extremism in England. The group spread like wildfire and it became arguably the biggest and most infamous domestic extremist group in England in a really short span of time.

The EDL’s ideology uses a liberal facade to promote inherently illiberal ideas. They claim to fight against Jihadist and Muslim extremists to conserve the liberal ideas that Europe is based upon. However, their actions, the Islamophobic propaganda they spread and the fact that they support forced assimilation proves the contrary. The EDL is fundamentally an anti-immigrant, anti-Muslim and to a certain extent racist organisation that – between 2009 and 2011 – was the most active and dangerous extremist group in the country.

The full analysis can be found on our Institute’s WEBSITE
Athena Institute

Categories: rasism Tags:

2014 års Demokratiutredning

September 29th, 2014 Comments off
 • Ju 2014:19 2014 års Demokratiutredning
  Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattande. Utredningen har tagit namnet 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.

  Vårt uppdrag är att se över möjligheterna till inflytande och delaktighet mellan de allmänna valen. Till att börja med ska vi analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Vi ska analysera hur demokratin påverkas av att färre blir medlemmar i politiska partier samt föreslå åtgärder som kan bidra till att fler väljer att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda.

  Därutöver ska vi analysera och föreslå åtgärder för att stärka var och ens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Vi ska föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka delaktigheten och inflytandet mellan valen, särskilt för väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engagemang. Vidare ska vi se över de verktyg för inflytande som finns på lokal nivå, däribland medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ. Vi ska särskilt belysa ungas politiska representation, delaktighet och inflytande.

  Slutligen ska utredningen arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Vi ska även verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om demokrati, inflytande och delaktighet.

  Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015

  Direktiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet

  Regeringens skrivelse 2013/14:61. En politik för en levande demokrati

 • Categories: allmänt Tags:

  Vård till asylsökande och papperslösa

  June 28th, 2014 Comments off

  Nu avskaffar vi diskrimineringen i svensk sjukvård!
  Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa
  För att ge stöd till, och en tydlig rekommendation om hur, lagen om ”Vård som inte kan anstå” i praktiken ska hanteras av personal på sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet har ett stort antal olika vårdaktörer och organisationer ställt sig bakom ett gemensamt uttalande.
  Uttalande fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”
  Det finns idag inte klara riktlinjer någonstans om hur lagen ska tolkas och uttalande fyller därför en viktig funktion i den dagliga vården, för att stärka patientsäkerheten och minska osäkerhet och stress hos personal och patienter.

  Kontaktpersoner:
  Anne Sjögren, sammankallande i Rätt till vård initiativet Tel: 031-741 6207
  Thomas Flodin, ordförande Läkarförbundets etik och ansvarsråd, tel 070-766 72 30
  Rätt till vård initiativet,
  http://www.vardforpapperslosa.se

  Hämta här hela uttalandet

  Categories: asyl Tags:

  Riksrevisionen om mottagande av nyanlända

  June 24th, 2014 Comments off

  Snabbare mottagande av nyanlända kan spara miljoner

  Allt fler nyanlända med uppehållstillstånd blir kvar i Migrationsverkets mottagningssystem i väntan på att en kommun kan ta emot dem. En effektivare organisering skulle kunna öka mottagningskapaciteten och leda till en snabbare etablering för den nyanlända och minskade kostnader för staten.

  Riksrevisionens granskning av effektiviteten i de statliga insatserna för mottagande och bosättning av nyanlända i kommunerna visar att det finns ett betydande utrymme att utveckla och effektivisera systemet. Det kan och bör organiseras så att involverade aktörer bättre kan möta det i dagsläget omfattande asylmottagandet.

  Cirka 85 procent av de nyanlända väljer i dagsläget att ordna sitt eget boende eller flytta till anhöriga. Därför får de statliga insatserna i praktiken liten effekt när det gäller att utjämna mottagandet av nyanlända mellan landets kommuner. Principen om att nyanlända ska få möjlighet att bo där de har bäst förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden får inte fullt genomslag.

  Var tredje plats, drygt 2 500 av 7 600 platser, som länsstyrelserna kom överens med kommunerna om att tillgängliggöra för nyanlända i behov av bosättning användes inte under 2013, varken av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Om man antar att 2 500 fler överenskomna anvisningsbara platser varit möjliga att använda, motsvarar det en kostnadsbesparing i storleksordningen 25 miljoner kronor per månad.

  – Ett omfattande mottagande av asylsökande och anhöriga ställer stora krav på både beredskap och flexibilitet från alla involverade aktörer. Genom att ge en myndighet ett samlat bosättningsansvar kan tillgängliga resurser användas mer effektivt, säger riksrevisor Claes Norgren.

  Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att ge en myndighet ett samlat ansvar för bosättningen av alla nyanlända som är i behov av hjälp med det. Migrationsverket rekommenderas att förbättra dialogen med kommuner där nya anläggningsboenden etableras. Samtidigt bör länsstyrelserna verka för att överenskomna platser i kommunerna motsvaras av en reell mottagningskapacitet.
  Bakgrund

  Under 2013 lämnades cirka 54 300 asylansökningar in till Migrationsverket. Samtidigt väntar fler än 12 000 personer med uppehållstillstånd (varav 9 500 i anläggningsboende) på en kommunplacering. Den genomsnittliga väntetiden för dessa personer är cirka fem månader.

  Se Riksrevisionen

  Categories: asyl Tags:

  Stoppa utvisningen!

  June 23rd, 2014 Comments off

  Stoppa utvisningen av Shahla Karimifard, kräver Malin Björk
  Imorgon ska Shahla Karimifard utvisas till Iran, trots att hennes mänskliga rättigheter och säkerhet hotas. – Papperslösa kvinnor lever i en rättslöshet som inte är acceptabel. Fästning Europa skördar ytterligare ett offer och Svensk och Europeisk migrationspolitik är ansvariga, säger Malin Björk, Europaparlamentariker (V), som kräver att utvisningen stoppas.

  Medan Europas makthavare är upptagna med att slåss om de prestigefyllda topp-posterna i EU skördar fästning Europa nya offer. Också i Sverige.

  Migrationsverket har aviserat att de imorgon, tisdag ska utvisa Shahla Karimifard till Iran, ett land hon flydde från för 10 år sedan, ett land där hennes säkerhet och mänskliga rättigheter som kvinna är allvarligt hotade.

  – Kvinnors mest grundläggande mänskliga rättigheter respekterads inte i Iran. Regimen skyddar inte kvinnor, utan är tvärtom en aktiv del i förtrycket. Att utvisa kvinnor till Iran, där de som i Shahla Karimifards fall, redan står anklagade för äktenskapsbrott och där vi vet vad det kan innebära för kvinnan, är ju helt enkelt vansinnigt. Jag hoppas innerligen att Migrationsverket kvickt letar rätt på genus genus-glasögonen, och under måndagen meddelar att de kommer titta ytterligare på fallet, säger Malin Björk, Vänsterpartiets nya Europaparlamentariker.

  För mer information om fallet, kontakta kvinnans advokat, Stefan Zebrowski, 070-256 45 40
  TRIS: Tjejernas rätt i samhället- www.tris.se

  Categories: asyl Tags: