Hem > Svenska > lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

februari 7th, 2013

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Ds 2013:5
Utgiven:23 januari 2013
Typ:Departementsserien (Ds)
Avsändare: Arbetsmarknadsdepartementet
Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen, Ds 2013:5 (pdf 566 kB)

Sammanfattning
I budgetpropositionen för 2013 aviserade regeringen avsikten att återkomma med två förslag om att utvidga målgruppen för lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Medel för förändringarna har avsatts i budgeten för anslagen 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5 på utgiftsområde 13
och anslag 1.1 på utgiftsområde 14.

Det första förslaget avsåg en tidsbegränsad utvidgning från den 1 februari 2013. I den delen har riksdagen beslutat om en ändring i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förslaget föregicks av departementspromemorian Utvidgad målgrupp för etableringslagen (Ds 2012:27), som har remissbehandlats.

Det andra förslaget i budgetpropositionen avsåg en permanent utvidgning av målgruppen som innebär att tidsgränsen för att anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, förlängs från två till sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. I denna promemoria redovisas förslag till utformning av en sådan utvidgning.

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.