Hem > Svenska > Ändring i lag om mottagande av asylsökande

Ändring i lag om mottagande av asylsökande

maj 31st, 2016

Den 1 juni 2016 upphör rätten till bistånd enligt 11 § nedan
11 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Rätten till bistånd upphör
1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första
stycket 2 samt 8 § andra och tredje stycket, eller
2. när utlänningen lämnar landet. Lag (1995:558).

som ersätts av:

11 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Rätten till bistånd upphör
1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2 samt 8 § andra och tredje stycket, eller
2. när utlänningen lämnar landet.

För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under 18 år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i föräldrarnas ställe upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, också
1. när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller
2. när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa.

Rätten till bistånd upphör dock inte när den tidsfrist som anges i andra stycket 1 löper ut om beslutet om avvisning eller utvisning då inte får verkställas till följd av att Migrationsverket eller en domstol har beslutat om inhibition eller har beviljat ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Rätten till bistånd upphör då, om det inte är uppenbart oskäligt, i stället en vecka efter det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart. Lag (2016:381).

11 a §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Om rätten till bistånd har upphört enligt 11 § andra eller tredje stycket och Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716), har utlänningen efter anmälan till Migrationsverket åter rätt till bistånd enligt denna lag. Blir beslutet om avvisning eller utvisning på nytt verkställbart upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, en vecka efter den tidpunkten. Lag (2016:381).
————–

Har du synpunkter?
Skriv till migrant@immi.se

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.