Perspektiv på etableringsuppdraget Utbildning och samverkan nyckel till svensk arbetsmarknad

april 6th, 2017 Comments off

Ny rapport från Arbetsförmedlingen: Perspektiv på etableringsuppdraget
Utbildning och samverkan nyckel till svensk arbetsmarknad

I år väntas närmare 80 000 nyanlända delta i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En majoritet av dem är unga.

Nu krävs investeringar i utbildning för att kunna matcha till jobb på svensk arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen väntas ta emot rekordmånga nyanlända i år och nästa år. Sju av tio är under 40 år och har många år i arbetslivet framför sig. De möts av en arbetsmarknad som har brist på arbetskraft, inom bland annat välfärdssektorn. Men för att kunna matcha nyanlända till jobben på svensk arbetsmarknad krävs investeringar, inte minst i utbildning. Det visar en genomgång av läget i etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingens program för nyanlända.

– Det är en utmaning att nära hälften av de inskrivna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, när så många arbetsgivare kräver att man har en gymnasieexamen. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler till utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I rapporten konstateras dock att utbildning inte kan vara den enda lösningen för att de som har en kortare utbildning ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det behövs fler vägar till arbete för personer som är lite äldre och saknar utbildning, till exempel subventionerade anställningar.

– Arbetsförmedlingen har en central roll förnyanländas etablering, men vi kan inte ensamma klara det. Vi behöver samverka med andra aktörer, både inom näringslivet samt kommuner och landsting, säger Annika Sundén.

Categories: Svenska Taggar:

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

april 5th, 2017 Comments off

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Mer information här

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd

april 3rd, 2017 Comments off

Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd

Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Syftet är att bättre ta tillvara på deras kompetenser.

Utrikes födda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än utrikes födda män. Samtidigt visar Arbetsförmedlingens statistik att män i allmänhet får mer stöd från myndigheten än kvinnor. Kvinnorna är till exempel underrepresenterade bland dem som har arbete med stöd eller nystartsjobb. Det här gäller alla kvinnor, oberoende av födelseland, men är särskilt tydligt bland kvinnor som är utomeuropeiskt födda.

Nu har Arbetsförmedlingen tagit fram en ny handlingsplan för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten hos utrikes födda kvinnor. Den innehåller flera punkter, där en del handlar om att utveckla Arbetsförmedlingens arbete när det gäller att synliggöra och matcha utifrån kvinnornas kompetens.

–        Vi ser att vi måste bli bättre att fånga upp den informella kompetens som finns hos många av de kvinnor som saknar en formell utbildning, men även motivera fler kvinnor till studier. För att lyckas bättre behöver vi se över och utveckla vårt arbetssätt, säger Roy Melchert, enhetschef, integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har i år infört ett nytt strukturerat arbetssätt inom etableringsuppdraget. Det går bland annat ut på att kartlägga alla nyanländas utbildning och erfarenhet på ett systematiskt, likvärdigt sätt.

Den nya handlingsplanen gäller alla utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Categories: Svenska Taggar:

Court Rules in Favour of Undocumented Workers’ Rights

april 2nd, 2017 Comments off

Court Rules in Favour of Undocumented Workers’ Rights

BRUSSELS, 31 March 2017 – The European Court of Human Rights ruled yesterday that Greece failed in its duty to protect migrant workers from labour exploitation, and to properly investigate their abuse and punish those responsible. Greece must now pay each applicant participating in the Court proceedings up to 16,000 euros in compensation for the damage they suffered.

The case arose from an incident in April 2013 where 150 people were shot at, and 30 severely injured, after they demanded their wages as agricultural workers in the strawberry fields in Manolada, Greece. Working twelve-hour days under the watch of armed guards, the workers were not paid even the promised salary of 22 euros per day, for seven hours’ work, plus overtime. They lived in roughly built huts, without toilets or running water.

While those that were seriously injured were granted temporary residence permits, the majority of the workers, received nothing. Some were detained and deported.

Several of the workers took their case to a national court, which acquitted the employers and armed guards of human trafficking charges in 2014. The employers were found guilty of grievous bodily harm and unlawful use of firearms, but their only punishment was to pay the victims that took the case forward 43 euros each. The case was then brought to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) and PICUM intervened jointly in the case before the Strasbourg Court, providing their legal analysis.

AIRE Centre Director, Matthew Evans, noted:

”The Chowdury judgment is a very important advance in the protection of workers’ rights. The Strasbourg Court has made clear that irregular migrants are workers too and that such labour exploitation violates the prohibition of forced or compulsory labour”.

PICUM Director, Michele LeVoy, highlighted:

”We are very pleased that the Court has recognised the rights of all workers, and that governments have an obligation to prevent labour exploitation and provide justice to victims. Undocumented workers are exploited across Europe. They should be able to report abuse without fearing they will be arrested or deported, and be paid – at least – their due wages. A worker is a worker, regardless of residence status.”

###

To view the full statement, click here.

Notes to editors:

  • In the case ’Chowdury and others v. Greece’, 42 undocumented migrant workers claimed to have been victims of forced labour, in violation of Article 4 § 2 of the Convention (”No one shall be required to perform forced or compulsory labour”), and that Greece had failed in its duty to prevent their exploitation and prosecute the perpetrators. The judgment European Court of Human Rights is available here.
  • European Court of Human Rights Press Releases
  • The intervention of AIRE Centre and PICUM is available here.
  • EU law, with the ’Employers Sanctions Directive’, requires governments to pay any outstanding wages to an undocumented migrant worker, in line with minimum wage standards/ agreements and presuming an employment period of three months if there is no evidence to show otherwise.
  • Joint Letter to European Commission by PICUM and the Greek Council for Refugees, 8 January 2015 – describing irregularities in the national court proceedings.
  • PICUM guidelines on effective complaints mechanisms available in English, German, Dutch and Czech.
Categories: English Taggar:

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7)

mars 29th, 2017 Comments off

Polisen får hjälpa Migrationsverket att förflytta personer från asylboenden (SfU7) 

Migrationsverket ska få begära hjälp av polisen med att förflytta personer som inte flyttar frivilligt från ett asylboende, trots att de inte längre har rätt att bo kvar. Det kan till exempel vara när en persons utvisningsbeslut börjar gälla, eller om personen har fått uppehållstillstånd och boende i en kommun.

Förutsättningen för att Migrationsverket ska kunna begära hjälp från polisen är till exempel att personen inte flyttar ut trots uppmaningar, eller om det finns en risk för att personen skulle kunna skada sig själv.

Syftet med regeringens förslag är bland annat att frigöra platser till nya asylsökanden och att minska statens kostnader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Categories: Svenska Taggar:

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

mars 17th, 2017 Comments off

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

Civilutskottet tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet nu vill att riksdagen ska rikta till regeringen. Utskottet står enigt bakom förslagen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Utskottet vill dock att en lag som försvårar för barnäktenskap kommer på plats så snart som möjligt. Regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma till riksdagen med förslag om lagändringar. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Polygama äktenskap bör utredas

Enligt Skatteverket finns 300 personer registrerade som gifta med fler än en person, trots att det inte är tillåtet i Sverige. Det handlar om äktenskap som har ingåtts utomlands och erkänts som giltiga i Sverige. Enligt civilutskottet är det oroande att så många personer är registrerade som gifta med fler än en person. Regeringen bör analysera vad som ligger bakom det höga antalet, och även överväga om lagen behöver förtydligas. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister

En utredning har granskat vårdnadsreformen från 2006 som handlar om regler för när föräldrar separerar och inte kan komma överens om hur deras barn ska ha det. I dag är bland annat föräldrarnas förmåga att samarbeta en viktig faktor för att få gemensam vårdnad. I många fall väljer föräldrar att fokusera på samarbetsproblemen för att få ensam vårdnad. Det innebär att reglerna ibland är konfliktdrivande, och kan ha bidragit till ökningen av antalet vårdnadstvister.

Civilutskottet välkomnar utvärderingen av vårdnadsreformen. Enligt utskottet bör reglerna justeras så att barnrättsperspektivet stärks. Fokus måste flyttas från föräldrarna och deras konflikter till barnet och dess behov. De konfliktdrivande inslagen i reglerna måste tas bort. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt granska de här punkterna i sitt kommande arbete med lagen.
Systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras

Den 1 januari 2015 började nya regler om överförmyndare, gode män och förvaltare att gälla. Förändringarna handlade bland annat om enskilda personers rätt att välja företrädare, länsstyrelsens tillsyn av gode män, gode mäns och förvaltares rätt till utbildning och krav på deras kompetens och kvalifikationer.

Utskottet tycker att det nu är lämpligt att följa upp hur reglerna fungerar och i samband med det se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Förslag på förbättringar är bättre utbildning för gode män och förvaltare, ett offentligt ställföreträdarregister, ett nationellt blankettsystem och ett system för enhetlig redovisning. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Till grund för utskottets förslag till tillkännagivanden står motioner av Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Kontaktperson för media

Peter Scharmer, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 46 61, e-post peter.scharmer@riksdagen.se
Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Dokument
Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt

Categories: Svenska Taggar:

Nya regler för utvisning av personer som har uppehållstillstånd i annat EU-land (SfU8)

februari 3rd, 2017 Comments off
Categories: Svenska Taggar:

CIVIS Sonderpreis 2017 : Fussball + Integration – CIVIS special prize 2017 : football + integration

januari 17th, 2017 Comments off
C I V I S   S O N D E R P R E I S   2 0 1 7 :   F U S S B A L L   +   I N T E G R A T I O N
 
Gesucht werden Programme, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern.
 
Der Europäische CIVIS Sonderpreis: Fußball + Integration wird für Fernseh- und Radiobeiträge sowie für Internetangebote und Webvideos in der Europäischen Union und der Schweiz vergeben. 
Alle gestalterischen Formen sind zulässig. Die Preise sind dotiert.
 
Weitere Informationen: 
 
Teilnahmebedingungen und Anmeldung zum Wettbewerb unter: 
https://www.civismedia.eu/medienpreis/registration-2017/
 
Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2017.
______________
 
C I V I S   S P E C I A L   P R I Z E   2 0 1 7 :   F O O T B A L L   +   I N T E G R A T I O N
 
We are looking for programmes which promote the peaceful co-existence of people from the most diverse geographical and cultural background. 
 
The European CIVIS Special Prize: Football + Integration will be awarded for TV-, radio, internet offers and online videos. All creative forms are permitted. The prize is endowed with cash prizes.
 
More information:
 
Please find the conditions of entry and the registration under:  
 
Closing date for entries: January 20, 2017
 
Michael Radix
CIVIS Medienstiftung | CIVIS Media Foundation
für Integration und kulturelle Vielfalt | for integration and cultural diversity in Europe
Minoritenstrasse 7
50667 Köln | Cologne
Deutschland | Germany
Categories: Föreningar Taggar:

Om hbtq-personers rättigheter för unga nyanlända

januari 16th, 2017 Comments off

Om hbtq-personers rättigheter för unga nyanlända

Den 11 januari lanserade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige” på sju språk.

Broschyrerna finns att ladda ner och beställa gratis på de språk som är vanligast bland nyanlända: engelska, arabiska, dari, somaliska, persiska och kurmanji, samt svenska och på lätt svenska på webben. Innehållet är tydligt och lättillgängligt om hbtq-personers grundläggande rättigheter och var man kan vända sig för att få stöd.

– Det är viktigt att det finns tydlig och lättillgänglig information om vilka rättigheter vi har i Sverige och vilket stöd som finns att få. Vi vet att unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och därför mår sämre. Därför är tillgänglig information på olika språk nödvändig, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Ett av MUCF:s uppdrag är att vara en strategisk myndighet för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

– Vi riktar oss särskilt till unga som nyligen har kommit till Sverige, men vi hoppas att alla nyanlända hbtq-personer, anhöriga och även de som möter asylsökande kan ha nytta av mer kunskap om grundläggande rättigheter för hbtq-personer. Om du är förföljd i ditt hemland för att du är hbtq-person har du rätt att söka asyl i Sverige på grund av det. Det är angeläget att den informationen sprids bland nyanlända, säger Lena Nyberg.

Du kan beställa samtliga broschyrer här: http://www.mucf.se/publikationer/hbtq-rattigheter-i-sverige

Categories: Svenska Taggar: ,

Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille — Community Arts Project for Asylum Seekers

januari 3rd, 2017 Comments off

Avoin taiteilijahaku: Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille, haku 15.1.2017 mennessä

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran 18.-24.9.2017. Etsimme nyt 1-2 Suomessa asuvaa ja työskentelevää taiteilijaa toteuttamaan yhteisötaiteen projektin ja sen pohjalta paikkasidonnaisen teoksen festivaalille.

Mukaan voi hakea jo olemassa oleva työpari tai yksittäinen taiteilija. Olemme erityisen kiinnostuneita taiteilijoista, joilla on kokemusta monikulttuuristen yhteisöjen kanssa työskentelemisestä.

Projekti on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön New Start Finland! -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan keinoja edistää aikuisten turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Taideprojektin osallistujiksi etsitään juuri turvapaikan saaneita ja suomalaisia 18-29-vuotiaita kuopiolaismiehiä. Taiteilijoilta vaaditaan sitoutumista New Start Finland! -hankkeen tutkimuksellisiin tavoitteisiin ja heidän tehtävänään on:

noin 12 työpajan ohjaaminen yhteisöosallistujille Kuopiossa huhti-lokakuussa 2017
yhteisötaideteoksen suunnitteleminen, ohjaaminen ja esittäminen ANTI-festivaalilla
työpäiväkirjan pitäminen
avustaminen tutkimuskyselyiden toteuttamisessa

projektin arviointi yhdessä tutkijoiden ja ANTI-festivaalin kanssa

Työ on projektiluontoista ajalla 1.3.-31.11.2017, ja kokonaistyömäärä vastaa noin kahden kuukauden kokopäivätyötä. Projektipalkka on noin 4 000 €/taiteilija. Työn aloittamisajankohta ja muu aikataulu ovat neuvoteltavissa. Projektin työkielinä ovat englanti ja suomi.

Kaikki hakemukset tulee lähettää sähköisen lomakkeen kautta englanniksi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.1.2017.

Lisätietoja: antifestival.com

—————————————————————————-
Call for Artists: Community Arts Project for Asylum Seekers, deadline 15.1.2017

The 16th edition of ANTI – Contemporary Art Festival will take place between 18th and 24th September 2017 in Kuopio, Finland. We are now looking for 1-2 artists, living and working in Finland, to lead a community arts project and create a site-specific artwork to be presented at the festival.

Both existing working groups or individual artists may submit application. We are, particularly, interested in artists experienced working with multicultural communities.

The project is a part of the New Start Finland! research project at the University of Eastern Finland. New Start Finland! is researching ways to promote health, wellbeing and integration of adult asylum seekers. Both granted asylum seekers and Finnish in origin will be invited to participate in ANTI Festival’s project. The artists are expected to commit to the aims of the New Start Finland! research project and to:

lead up to 12 workshops for the target groups between April and October 2017
create, direct and present a community artwork at the ANTI – Contemporary Art Festival 2017
keep a work diary
assist the researchers in implementing surveys
take part in the project evaluation in collaboration with the researchers and ANTI Festival

This is a project work between 1st March and 31st November 2017, equivalent of around 2 months full-time job. The project fee is around 4 000 €/artist, and the working schedule will be negotiated individually. The working languages are English and Finnish.

All proposals must be sent using this electronic form https://anti.gruppo.fi/online-applications/index.php/survey/index/sid/575882/newtest/Y/lang/en and written in English. The proposal deadline is 15.1.2017.

More information: http://antifestival.com/en/call-for-artists-community-arts-project-for-asylum-seekers/

Categories: Asylum seekers Taggar: