CIVIS Media Prize 2017

december 7th, 2016 Comments off

CIVIS Media Prize 2017
For integration and cultural diversity in Europe

Competition has started – participate and win!

Please send us your best radio, film and TV programmes as well as websites and webvideos on the theme of integration and cultural diversity!

CIVIS again recognizes programme contributions on the radio, film, television and the Internet, which are particularly suitable for the promotion of the peaceful coexistence of people of different geographic or cultural backgrounds.

Reports, documentaries, coverages, features, films or cartoons can be submitted to the European Competition. All formats and genres are permitted.

Closing date is January 20, 2017.

2017 again with the CIVIS Special Prize ”Football and Integration”. Please send us your best sport programmes on the issue of football and integration. The prize recognizes programmes on TV and the internet, as well as radio programmes in the German-language. The CIVIS Special Prize Football will be awarded in cooperation with the DFB (German Football Association).

The CIVIS Media Prizes are endowed.

All radio and television broadcasting companies, production companies, as well as website providers
in the European Union and Switzerland may participate in the competition.
Also all film and media schools, journalistic schools, academies and colleges of journalism, communication and media.

Production companies may directly submit to the competition. Webvideos on integration and cultural diversity may be submitted by residents of the European Union and Switzerland.

Please find our conditions of participation online at:
http://www.civismedia.eu/conditionsofparticipation.pdf

Your registration for the competition must be made online.
www.civismedia.eu

I wish you every success with your entry to the CIVIS Media Prize 2017!

Michael Radix
CIVIS Media Foundation
for Integration and cultural diversity
Minoritenstrasse 7
50667 Cologne | Germany
www.civismedia.eu
www.facebook.com/civismediaprize
www.twitter.com/civismediaprize

Categories: English Taggar:

Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

december 1st, 2016 Comments off

Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

Migrationsverkets avsiktsförklaringar med några större arbetsgivare om praktikplatser övertas av Arbetsförmedlingen.

Därmed kan Arbetsförmedlingen få tillgång till fler praktikplatser för nyanlända som ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Under det senaste året har Migrationsverket träffat avsiktsförklaringar med några stora arbetsgivare om ett större antal praktikplatser som skulle kunna bli verklighet i framtiden. Arbetsförmedlingen har nu påbörjat en diskussion med dessa företag om hur överenskommelserna kan utnyttjas för praktik inom etableringsuppdraget, det vill säga personer som har fått uppehållstillstånd.

I Migrationsverkets uppdrag har legat att erbjuda asylsökande organiserad sysselsättning, bland annat i form av praktikplatser. I budgetpropositionen för 2017 föreslås en ny och mer ändamålsenlig struktur för insatser under asyltiden, och att Migrationsverket från och med 2017 inte längre ska ansvara för svenskundervisning eller andra etableringsförberedande åtgärder.

– Från 1 januari 2017 börjar vi fasa ut praktikplatser för asylsökande. Från och med andra halvåret nästa år kommer Migrationsverket att ha betydligt kortare handläggningstider, cirka tre månader. Med den korta handläggningstiden finns inte längre behovet av praktikplatser och Migrationsverket kan istället koncentrera sig på kärnverksamheten, säger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör, Migrationsverket.

Länsstyrelserna får istället ansvaret att samordna insatser som syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och för andra etableringsfrämjande åtgärder.

– För oss innebär detta ett välkommet tillskott. Ska vi lyckas med vårt uppdrag att hjälpa nyanlända till arbete är vi beroende av att landets arbetsgivare kan och vill ta emot personer för olika arbetsplatsförlagda aktiviteter, säger Clas Olsson, bitr. generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Hur många praktikplatser det kan rör sig om som Arbetsförmedlingen får tillgång till är ännu inte fastslaget. Arbetsförmedlingen ska nu träffa de arbetsgivare som är berörda, för att träffa överenskommelser om hur det fortsatta samarbetet ska se ut och hur många man kan ta emot.

– Det är för tidigt att säga antalet praktikplatser som blir resultatet av dessa överenskommelser, men en gissning är det kan röra sig om ett par tusen platser under en flerårsperiod. Våra första kontakter med företagen har varit positiva och vi ser fram mot fortsättningen, säger Clas Olsson.

Categories: Svenska Taggar:

Ungdomsperspektiv i svensk flyktingpolitik behöver förstärkas

november 29th, 2016 Comments off

Ungdomsperspektiv i svensk flyktingpolitik behöver förstärkas

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar idag Fokus 16 till regeringen. Rapporten belyser unga nyanländas villkor för etablering i arbets- och samhällslivet med inriktning mot unga mellan 18 och 25 år.

I rapporten belyser myndigheten att unga nyanlända inom etableringsuppdraget* är en bortglömd grupp. De unga betraktas sällan som unga, med de behov som unga har. I flera fall får de inte heller tillgång till de insatser som utvecklats för andra unga som stöd i etableringen.

Många unga nyanlända saknar idag kunskap om sina rättigheter i det svenska samhället, de har bristande kunskap om viktiga samhällsfunktioner och svårt att få tillgång till hälsofrämjande aktiviteter.

– Unga nyanlända måste få ett stöd som uppmuntrar till självständighet. Det är särskilt viktigt i insatser till unga nyanlända. Att bli självständig förutsätter en fungerande språkutveckling, ett stabilt boende, bra hälsa och en förståelse för hur samhället fungerar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Få unga deltar i vuxenutbildning under sin tid med etableringsplan. Och få går vidare till studier efter utträde ur etableringsuppdraget.

– De unga nyanlända vi pratat med beskriver att de är motiverade att snabbt lära sig svenska. Insatser som de själva ser som betydelsefulla för att erövra språket är att vistas mer i miljöer där de har möjlighet att öva sin svenska, gärna tillsammans med unga etablerade svenskar. Många nyanlända saknar svensktalande kompisar. Ofta klumpas nyanlända ihop och man glömmer ungdomsperspektivet, avslutar Lena Nyberg.

Som en del i myndighetens arbete med kartläggningen har vi utvecklat förslag för att stärka ungdomsperspektivet och ungas etablering.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreslår att:

• Samverkan ska vara en central utgångspunkt

• Integrera språkutövande i alla insatser

• Låt utbildning bli styrande för unga i etableringsuppdraget

• Mer samhällsorientering och hälsokommunikation till unga nyanlända

• Vi behöver mer kunskap

Läs FOKUS 16 i sin helhet här: http://www.mucf.se/publikationer/fokus-16

*Faktaruta om etableringsuppdraget:
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dessa i åldern 20?64 år samt de i åldern 18?19 år som saknar föräldrar i Sverige.
En individuell etableringsplan upprättas för varje deltagare. Planen ska minst innehålla undervisning i svenska och samhällsorientering samt aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Den löper över 24 månader med möjlighet till uppehåll för till exempel föräldraledighet. Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i det så kallade etableringsuppdraget under 2010.

Categories: Svenska Taggar:

Informationsmaterial för nyanlända om böcker, nyheter och information på lättläst svenska

november 6th, 2016 Comments off

Myndigheten för tillgängliga medier:

Asylsökande och nyanlända har stort behov av information som är begriplig och att få tillgång till nyheter och litteratur på det sätt som passar dem.

MTM har tagit fram ett informationsmaterial på lättläst svenska som berättar om vad som finns för vuxna på lättläst svenska, som vi hoppas kan användas både av frivilligorganisationer, skolor och bibliotek i mötet med nyanlända.

Materialet finns på många språk

Det lättlästa informationsmaterialet, en affisch, en folder och ett bokmärke, finns på 13 språk, till exempel arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Du beställer det lättlästa informationsmaterialet, på de språk din verksamhet behöver.

Inom kort öppnar vi möjligheten att beställa materialet. Redan nu kan du kan titta på och ladda hem de svenska versionerna i pdf-format:

Affisch för nyanlända om lättläst

Folder för nyanlända om lättläst

Bokmärke för nyanlända om lättläst

Har du frågor eller synpunkter? Vill du berätta för oss hur du har använt materialet i din verksamhet? Hur har ni skyltat? Var har ni satt upp affischen? Vem har använt sig av informationen? Hör gärna av dig till malin.elgborn@mtm.se

?http://mtm.se/bibliotek/bocker-nyheter-och-information-pa-lattlast-svenskany-sida/
Myndigheten för lättillgängliga medier

Categories: Svenska Taggar:

RAMP – Rapid Acceleration Management Program

september 14th, 2016 Comments off

RAMP – Rapid Acceleration Management Program

Nytt integrationsprojekt ska öka mångfalden inom svenskt näringsliv.

Handelshögskolan lanserar ett nytt utbildningsprogram med syfte att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Det nya exekutiva managementprogrammet möjliggör ett snabbspår in i det svenska samhället och riktar sig till akademiker som söker, eller redan beviljats, asyl i Sverige.
Praktikplats på ett företag i Sverige

Den kraftigt ökande flyktingströmmen till Sverige ställer stora krav på konkreta åtgärder för att kunna ta tillvara alla de möjligheter som de nyanländas kompetenserna medför.

Rapid Acceleration Management Program (RAMP) är den första utbildningen av sitt slag i Sverige. Under ett år erbjuds ett urval nyanlända akademikerflyktingar en intensiv managementutbildning på tio veckor som varvas med en praktikplats på ett företag verksamt i Sverige.
Öka mångfalden inom svenskt näringsliv

Initiativet syftar till att öka mångfalden inom svenskt näringsliv och stärka svensk konkurrenskraft genom en mer inkluderande samhällsutveckling. Utbildningen planeras bli verklighet redan hösten 2016. Bakom projektet står Maria Frithz Warg och Kristina Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm.
Handelshögskolan vill bidra till en positiv utveckling av flyktingsituationen. Vår specialitet är undervisning och forskning och där kan vi bidra på bästa sätt.”
Maria Frithz Warg Projektledare

Tuffa antagningskriterier

Antagningskriterierna är tuffa och deltagarnas kompetens kommer att prövas genom internationellt erkända tester såsom TOEFL och GMAT. Deltagarna förväntas också ha en affärsinriktad arbetslivserfarenhet och ett genuint intresse för att vara med och utveckla projektet efter examen.
Kontakt

För mer information, kontakta:
Maria Frithz Warg, projektledare
maria.frithzwarg@hhs.se
070-669 08 28

Kristina Nilsson, programansvarig
kristina.nilsson@hhs.se
070-045 74 58

För ytterligare information klicka här

Categories: Svenska Taggar:

Ny nationell hotline mot prostitution och människohandel

augusti 9th, 2016 Comments off

Ny nationell hotline mot prostitution och människohandel

Nu kan yrkesverksamma och ideella organisationer som arbetar med människor som är eller misstänks vara utsatta för människohandel få stöd via telefonnumret
020-390 000.

Råd och stöd ges i ärenden gällande människohandel för alla former av exploatering som innebär nödläge för brottsoffret.

Det är Nationellt metodstödsteam (NMT) som via telefon ger råd och stöd i ärenden gällande människohandel för alla former av exploatering; prostitution, tvångsarbete, tiggeri och andra situationer som innebär nödläge för brottsoffret.

Nationellt metodstödsteam (NMT) består av nyckelaktörer inom Myndighetssverige och leds av Länsstyrelsen i Stockholm. NMT arbetar aktivt för att förbättra samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer för att tidigt upptäcka och identifiera vuxna och barn som är direkt drabbade av eller riskerar att utsättas för människohandel.

­– Vi ger operativt stöd i hela processen, från identifiering till skyddat boende eller frivilligt återvändande, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel.

–Det är viktigt att alla aktörer förstår och uppfyller sitt mandat och ansvar under processen, där vi kan vara ett stöd och en samordnande kraft som ser till att den som blivit utsatt får rätt hjälp, och att den som begår brott lagförs.

I samråd med de statliga aktörer som arbetat längst med människohandel i Sverige inrättades i januari 2009 ett Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel. Under 2014 bistod NMT i 80 ärenden där socialtjänst, polis, frivilligorganisationer, skola, sjukvård, ambassader, Migrationsverket samt allmänheten tog kontakt via dåvarande stödtelefon. Tidigare nummer är fortfarande i bruk och omkopplas automatiskt till den nya nationella hotlinen.

Läs mer
Nationellt metodstöds webbplats www.nmtsverige.se
Om Länsstyrelsens arbete med samordning för att motverka prostitution och människohandel

Kontakt
Patrik Cederlöf
Nationell samordnare mot prostitution och människohandel
Tfn: 010-2231275, e-post: patrik.cederlof@lansstyrelsen.se

Categories: Svenska Taggar:

”Nyanlända berikar och tillför viktig kompetens”

juli 1st, 2016 Comments off

”Nyanlända berikar och tillför viktig kompetens”

Omsorgsföretaget Attendo vill bidra till att ge nyanlända en meningsfull sysselsättning och samtidigt tillvarata värdefull kompetens. Därför har företaget nu tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända inom loppet av två år.

Attendos satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen går inom ramen för Sverige tillsammans och fokus ligger på praktikplatser inom äldreomsorg, men även Attendos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö ser fram emot att ta emot praktikanter.

– Vi vill vara delaktiga i att integrera nyanlända och erbjuda dem en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att komma in i arbetslivet. Samtidigt råder en stor och ökande rekryteringsutmaning i vård- och omsorgsbranschen och detta är en värdefull möjlighet för oss att tillvarata den kompetens som finns bland nyanlända. Inte minst betyder det att vi kan fortsätta hålla en god kvalitet i vår verksamhet, säger Carina Andersson, HR-chef på Attendo.

Berikande med olika språk och kulturer

Carina Andersson betonar även vikten av att integrera personer med olika bakgrund, kultur och språk i vård- och omsorgsyrket.

– Att många av våra medarbetare är utlandsfödda och bär med sig olika språk och kulturer är berikande för våra verksamheter. Det har även stor betydelse för de omsorgstagare som själva kommer från ett annat land, säger hon.

Även Arbetsförmedlingen ser fram emot att påbörja samarbetet.

– Vi vill arbeta tillsammans för att på ett positivt sätt bidra till att de som får en möjlighet till introduktion på den svenska arbetsmarknaden hos Attendo kommer framåt i sin etablering, säger Alexandra Sjöberg, sektionschef på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm.

Information från Arbetsförmedlingen

Categories: Svenska Taggar:

Översättarstöd & provöversättningsstöd

juni 24th, 2016 Comments off

Översättarstöd & provöversättningsstöd
Translation grants – for translation to Swedish of works by immigrant authors who write in a different language

Information in: English

För andra året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd som ska gå till svensk översättning av litterära verk och söks av bokförlag tillsammans med författare. Stödet ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska. Författaren, översättaren eller förlaget ska vara skriven i Västra Götaland. 

Ansökningstiden för 2016 sträcker sig från 15 augusti till 9 oktober.
Utöver översättarstödet går det nu även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Asökningstiden för provöversättningsstödet är löpande t.o.m. den 31 augusti 2016 och ansökningarna behandlas en gång i månaden. Författaren eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst.
Information in: 
Arabic
Farsi
Turkish

Läs mer på: www.oversattarstod.se

Categories: Svenska Taggar:

Translation grants – for translation to Swedish of works by immigrant authors who write in a different language

juni 24th, 2016 Comments off

Translation grants – for translation to Swedish of works by immigrant authors who write in a different language

About the grants
Region Västra Götaland’s Cultural Affairs Committee established a new translation grants programme in autumn 2014. The aim of the programme is to make it easier for authors with an immigrant background to make a living and to give them increased visibility. It will also make it more financially viable for publishers to invest in authors who are not yet known in Sweden and who write in a language other than Swedish. The regional grants programme comprises SEK 450,000 to be distributed each year during a two-year trial period. Publishers may apply for a translation grant if they plan to publish works by authors who are resident in Sweden but whose mother tongue is not Swedish and whose work is to be translated into Swedish.

Who can apply?
Registered publishers with a proven publishing record are eligible to apply. The publisher applies for the grant together with the author. The grant is to go towards translation and is not to be used for any other book production costs. Applications may also be made in respect of digital publishing. The author, publisher or translator must be resident or registered in Västra Götaland region. Priority will be given in the application process to works that have already been published in their original language. If the work has not been published, an original manuscript must be submitted with the application.

The application must include:

A short presentation of the work (including the scope of the original manuscript), motivation for publishing and a test translation of at least 10 sides of A4.
The translator’s credentials.
The author’s credentials.
The publisher’s track record.
A budget that includes the amount applied for. The budget must be based on Sveriges författarförbund’s (the Swedish Writers’ Union’s) recommended minimum fee scale and the scope of the work.
A copy of a signed contract between the publisher and the author.
A copy of a signed contract between the publisher and the translator.

Period of application
15 August 2016 – 9 October 2016. The application should be sent electronically to oversattarstod@forfattarcentrum.se
Test translation grants

In addition to translation grants, applications can also be made for test translation grants. The aim of the test translation grant is to make it easier for authors to present their work to potential publishers and thus make it easier to apply for translation grants for the whole work.

Who can apply?

Authors who are registered in Sweden but who write in a mother tongue other than Swedish.
Translators.
Registered publishers.
The author or the translator must be registered in Västra Götaland region.

Conditions for the awarding of a grant

The translator has professional experience.
The translator’s mother tongue is Swedish or the translator works in partnership with a proofreader/translator whose mother tongue is Swedish.
The work is translated from the language that the work was originally written in.

How much can I apply for?
Applications for a test translation grant require submission of at least ten pages of prose or poetry of corresponding scope. The amount that can be applied for is fixed: SEK 10,000

Grants can also be applied for in respect of other categories. Please contact us if you are unsure of the scope of the text.

The application must include:

The translator’s credentials.
The translator’s post/bank giro account or bank account details to be used for any payment.
A short description of the work and how the test translation will be used.
Confirmation that the rights holder has given permission for the work to be translated. (For example, a letter between the author and the translator.)

Period of application
Applications can be submitted at any time up to and including 31 August 2016 and applications will be assessed once a month. All applicants will be notified of the outcome of their application by email. Send your application to: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Payment
The grant will be paid once the finished test translation has been sent to us in electronic form. Send the translation to: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Please do not hesitate to contact us for further information! oversattarstod@forfattarcentrum.se

More information: http://www.oversattarstod.se/146-2/

Categories: English Taggar:

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

juni 22nd, 2016 Comments off

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Riksdagen sa ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar är ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år och är något som FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår. Urvalet av dessa personer bör ske på samma sätt som idag.

Den nya lagen ska gälla i tre år och börjar att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna gäller för dem som har fått sin ansökan om asyl registrerad hos Migrationsverket efter den 24 november 2015.
Datum för beslutet: 21 juni 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om vidarebosättning. Avslag på övriga motioner.
Hela betänkandet
Betänkande 2015/16:SfU16 (pdf, 3 MB)

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och föreslagna följdändringar i utlänningslagen och lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Regeringens lagförslag, som föreslås gälla i tre år, syftar till att kraftigt minska antalet asylsökande, samtidigt som kapaciteten i mottagandet och etableringen förbättras.

Regeringen föreslår tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skydds­behövande utom kvotflyktingar, begränsade möjligheter till anhörig­in­vandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och skärpt försörjnings­krav. Dessutom föreslås att det inte ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd till övrig skyddsbehövande och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter endast ska få beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. Det föreslås också att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas en utlänning som inte befinner sig i Sverige om ett beslut att neka utlänningen uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventions­åtagande. Det föreslås vidare att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas en utlänning som vid förlängning av ett tidsbegränsat uppe­hålls­tillstånd kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet och i vissa fall kunna beviljas ett barn med varaktigt nedsatt hälsotillstånd. Den tidsbegränsade lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016.

Ett enigt utskott föreslår med anledning av tre motionsyrkanden ett tillkännagivande om att nuvarande ordning för urval av kvotflyktingar till Sverige (vidarebosättning) ska gälla även fortsättningsvis.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå övriga yrkanden i följdmotionerna.

I betänkandet finns 18 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Categories: Svenska Taggar: