Archive

Posts Tagged ‘asyl’

Skyddsgrundsdirektivet

November 27th, 2013 Comments off
 • Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
  Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss med förslag på hur Sverige ska genomföra det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.
  Regeringen 27 november 2013

  Här kan du hämta regeringens direktiv: Ds 2013:72 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

  Sammanfattning
  I denna promemoria behandlas genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning, EUT L 337, 20.12.2011, s. 9 (Celex 32011L0095))
  I promemorian föreslås att det ska anges i lag vilka aktörer som kan erbjuda skydd mot förföljelse och annan sådan behandling som utgör grund för skyddsbehov, samt att sådant skydd måste vara effektivt. Vidare föreslås att det ska förtydligas att skyddsbehövande i vissa fall inte ska upphöra att vara skyddsbehövande, även om förutsättningarna för ett upphörande är uppfyllda.
  Det föreslås också att föräldrar till ogifta barn som är skyddsbehövande eller någon annan vuxen som har trätt i förälders ställe ska ha rätt till uppehållstillstånd, under förutsättning att de ankommit till Sverige samtidigt som barnet.
  Vidare föreslås att när tidsbegränsade uppehållstillstånd förnyas för skyddsbehövande eller deras familjemedlemmar ska giltighetstiden vara minst två år, samt att alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som huvudregel ska ha rätt att få ett främlingspass om de inte kan få ett nationellt pass.

 • Categories: Myndigheter Tags:

  17 juli 2009 – internet

  July 17th, 2009 Comments off
 • Vidarebosättning ska lätta flyktingtryck
  EU:s asylpolitik stod på agendan under torsdagseftermiddagen vid medlemsländernas möte om Stockholmsprogrammet.
  Asylfrågorna är ett politiskt känsligt område och hur asylsökanden tas emot i de olika EU-länderna skiljer sig stort.
  Europaportalen 17 juni 2009

 • Categories: Nya media Tags: ,