Archive

Posts Tagged ‘nyanlända’

Insatser för nyanlända invandrare

June 25th, 2014 Comments off
 • Betänkande 2013/14:AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
  Insatser för nyanlända invandrare (AU9)
  Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.
  De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.
  Riksdagen 24 juni 2014

 • Betänkande 2013/14:AU10 Subventionerade anställningar för nyanlända
  Instegsjobb och nystartsjobb ger nyanlända bättre jobbmöjligheter (AU10)
  Nyanlända som får ett instegsjobb eller ett nystartsjobb kommer närmare arbetsmarknaden än de utan subventionerad anställning. Den slutsatsen drar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Riksrevisionen påpekar dock att även om de subventionerade anställningarna fungerar finns utrymme för förbättringar och Arbetsförmedlingen kan utveckla sitt stöd.
  Regeringen har redovisat sin syn på granskningen. Av redovisningen framgår att regeringen satt in en del åtgärder för att förbättra stödet. Till exempel har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att öka kontakterna med arbetsgivarna och en särskild utredare har tillsatts som ska kartlägga förekomsten av oegentligheter och överutnyttjande av stöden.
  Arbetsmarknadsutskottet har gått igenom regeringens redovisning. Utskottet anser att granskningen visar att instegsjobben och nystartsjobben fyller olika, och var för sig viktiga, funktioner för de nyanlända. Utskottet förutsätter att regeringen och Arbetsförmedlingen tar till vara de synpunkter som Riksrevisionen har lämnat.
  Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
  Riksdagen 24 juni 2014

 • Categories: Myndigheter Tags:

  Myndigheter

  March 22nd, 2013 Comments off
 • Samordningen i mottagande av nyanlända måste stärkas
  Statliga myndigheter och landets kommuner har en viktig uppgift i arbetet med att ta emot nyanlända och ge dessa personer förutsättningar för etablering i Sverige. Länsstyrelsernas gemensamma enkät till kommunerna visar det finns mer att göra för att minska otydligheter och skapa god samordning i etableringsarbetet runt om i landet.
  Länsstyrelsen Värmland 22 mars 2013

 • Categories: Myndigheter Tags: