Arbete mot rasism och intolerans

Bakgrund

Immigrant-institutet är en ideell förening som bildades av invandrare i Sverige 1973. Föreningens syfte är att fungera som informations- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism i Sverige, samt att verka för invandrarnas deltagande i det svenska samhället och mot intolerans. En av föreningens grundtankar är att perspektivet från dem som kommer till Sverige från andra kulturer är både viktigt och berikande samt att det krävs en motkraft till den desinformation som vissa extrema organisationer sprider. I Institutet ingår ett nätverk av personer och grupper som arbetar mot rasism och intolerans över hela landet och även internationellt, och Immigrant-institutets styrka finns i den samlade kompetens man byggt upp genom det kontinuerliga arbetet i över 35 års tid.

Mål

Institutet har en omfattande informations- och kunskapskälla på sin hemsida immi.se. Institutets mål är att sidorna om rasism och intolerans och om romer ska fortsätta att vara den mest besökta bland andra liknande sidor. De ska innehålla viktig information om dels organisationer och lagar, dels hur man kan medverka i informationsarbetet mot rasism och intolerans i samhället och om ökade kunskaper om romer.

Målgrupper

a) ungdomar, i första hand gymnasister
b) politiskt aktiva, särskilt på kommunal nivå, i de kommuner där sverigedemokraterna har fått fotfäste eller är på väg att öka i antal
c) allmänheten

Delprojekt

a) Dokumentations- och informationsarbete
Informationsmaterial har tagits fram. Den delas ut i samband med besök till institutet eller via möten och konferenser.
En enkel förklaring av vad rasism är har utarbetats som powerpoint-presentation för användning i möten. Den finns tillgänglig på http://www.immi.se/ppt/rasism.ppt. Den används bbåde av medlemmarna och av andra intresserade.
Inom projektet har institutet producerat två bibliografier om romer resp rasism som har ersatt äldre bibliografier i ämnena. Båda går att ladda ner elektroniskt via olika länkar i ”encyklopedin”, www.immi.se/alfa/bibliografi-rasism.pdf., resp www.immi.se/bibliografi-romer.pdf och via sidorna om rasism och romer.
Bibliografierna har också getts ut i tryckt form för att möta ett annat behov. Korta kommentarer finns till en del av de presenterade publikationerna i bibliografin om rasism.
Bibliografierna fanns tillgängliga under Bokmässan i september 2009 samt övrig mötesverksamhet.

b) Informationsspridning och opinionsbildning via Internet
Portalen immi.se innehåller en webbsida om rasism www.immi.se/rasism och en om romer www.immi.se/romer. De är idag en gedigen tillförlitlig kunskapsbank som regelbundet uppdateras med nyheter från alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet. Flera nya Internet-funktioner kunde installeras tack vare projektet. I maj 2009 flyttades domänen till ett annat webbhotell med utökad service och funktionalitet.
Båda webbsidor har genomgått en omfattande revidering och utökning. För webbsidan om rasism har Immigrant-institutet installerat en ny plattform för att göra webbsidan interaktiv.
En kortfattad statistik visar antalet träffar per månad för respektive webbsida under nio månader.

Månad Rasism Romer
09-jun 5434 593
09-jul 4597 640
09-aug 5906 789
09-sep 4770 535
09-okt 10972 1287
09-nov 11553 715
09-dec 7849 492
10-jan 15753 1013
10-feb 8240 577

c1) Särskilt projekt mot islamofobi och antisemitism genom mötesverksamhet och seminarier.
Inom ramen för projektet mot rasism, som fick stöd från Ungdomsstyrelsen, anordnades flera seminarier.
c2) Deltagandet i Bok- och biblioteksmässan 2009
Under bokmässan i september 2009 arrangerades två seminarier, ”Spanskspråkig litteratur i Sverige” av Miguel Benito, och ”En kultur och tre religioner i det medeltida Spanien” av José Luis Ramírez.
Seminarierna drog full publik, och seminariet som hölls av José Luis Ramírez fick arrangeras i en av de större seminariesalarna. Efter seminarierna bjöds besökarna att besöka institutets monter för att fortsätta dialogen.
I institutets monter gavs författare tillfälle att presentera sina verk. Deltagande författare var Ania Monahof, Istvan Gyoni, Ritva Laitinen, Rimma Markova, José Luis Ramírez, Ragip Sijaric och Miguel Benito.
Gellert Tamas, författare till boken ”De apatiska : om makt, myter och manipulation” fick tillfälle att presentera sin nyutkomna bok och svara på frågor från lyssnarna.
Det är svårt att mäta resultatet av seminarierna men frågorna visade att det fanns ett intresse och att man gärna ville veta mer.

d) Massmedia online
Inom projektet ingick att utöka arbetet med massmedia genom en förbättrad hemsida om ”massmedia” som Immigrant-institutet drivit i över sex års tid och där artiklar om invandrare, flyktingar och rasism presenteras och länkas. Tanken är att medienyheter om rasism ska kunna vara skilda från övriga nyheter om migration, invandrare och flyktingar.
Webbsidan om massmedia gjordes om under projektets gång för att ge möjlighet till differentiering med bl.a. utökning av nya media, bloggar etc. även om den traditionella dagstidningsbevaktningen fortfarande dominerar.
En uppföljning av vissa artiklar gjordes. Vi svarade direkt på artiklar som uttryckte främlings-fientlighet i den mån det var möjligt. Flera dagstidningar ger tillfälle till kommentarer och en del av tiden har gått åt att följa upp dem och inte låta främlingsfientliga påståenden vara oemotsagda. Detta vill vi förbättra i en framtida uppföljning av projektet genom att engagera fler i arbetet.
Försök att ha en öppen kommentarsida har inte kunnat realiseras på grund av personalbrist. På bara några timmar fylldes kommentarsidorna med allehanda ovidkommande länkar till hela världens spam. Fortfarande är det fritt att kommentera, men publiceringen på internet görs efter granskning, vilket stoppar spam, men också debattlusten hos några.
Webbsidan om massmedia har varit en av de mest besökta: Kortfattad statistik:

Månad hits besökare
Juni 2009 6883 2101
Juli 2009 6976 2406
Aug 2009 6785 2653
Sept 2009 7328 3007
Okt 2009 17032 6535
Nov 2009 21045 6173
Dec 2009 29486 4329
Jan 2010 39504 5841
Feb 2010 17696 4994

Grundarbetet med att presentera vad massmedia skriver om rasism, diskriminering och invandrare är en daglig syssla och kommer att kräva kontinuitet för att syftet med verksamheten ska uppnås.Tidsåtgången är mellan 1-2 timmar per dag beroende på vilka aktuella frågor som tas upp i median. En gång artiklarna är presenterade deltar några av medlemmarna i möjliga repliker .

e) Andra aktiviteter:
Projektet har gett möjlighet till aktivt deltagande i andra näraliggande aktiviteter.
Miguel Benito föreläste om rasism för elever i John Bauers gymnasium i Borås den 26 maj 2009.
Under hösten och början på 2010 utökades samarbetet med Göteborg mot rasism. Efter projektets genomförande anordnade Göteborg mot rasism ett antirasistiskt forum den 27 mars 2010 om sverigedemokraterna där Immigrant-institutets medverkade i programmet. Miguel Benito höll ett föredrag om invandringens betydelse med frågestund kring sverigedemokraternas huvudargument mot invandring.

Förväntade resultat
En ökad användning av Immigrant-institutets internetresurser bland skolelever och allmänheten.
Att människorna vågar stå emot sverigedemokraternas människosyn och visar det med hjälp av ökad sakkunskap i form av bemötande av deras politik.

Miguel Benito
Föreståndare och projektledare