Archive

Archive for the ‘allmänt’ Category

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

April 19th, 2021 No comments

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap SOU 2021:2

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA).

Ladda ner:

I enlighet med utredningens uppdrag föreslås i detta betänkande att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås kunna visas på olika sätt. Ett sätt föreslås vara genom godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (med borgarskapsprovet), men det ska också vara möjligt att visa kun skaper på andra sätt. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Syftet med kravet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle.

Categories: allmänt Tags:

När myndigheterna medverkar till fusk

May 2nd, 2016 Comments off

Stödet till etniska organisationer illa skött av myndigheterna

Jag har under många år varit ordförande för ett riksförbund för invandrare. Jag har sett hur myndigheterna stött och dragit in stöd till organisationerna. Sällan har det varit logiskt. Många gånger motsägelsefullt, andra gånger direkt skadligt för det fria föreningslivet.

Fusk med bidrag har uppmärksammats förr, t.ex. bland ungdomsorganisationer. Etniska organisationer har hittills sluppit synas av massmedia, med något enstaka fall. Man tror utan rätt att det skulle skapa främlingsfientlighet. Det är precis tvärtom. Att inte ställa de rätta kraven är förödande för invandrarna.

Det finns en förordning om stöd till etniska organisationer från 2008. Tidigare förordningar administrerades av Statens invandrarverk och senare av Integrationsverket. är denna myndighet upphörde 2006 administrerades bidraget av Ungdomsstyrelsen, som numera heter Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nåväl, Integrationsverket beslöt 2006 lämna ett 20-tal riksorganisationer utan verksamhetsbidrag. Anledningen var att förordningen krävde att de skulle ägna sig åt integration, och mindre att ordna aktiviteter som rörde deras nationalitet eller ursprung och kultur. Hur mättes detta? Enkelt: man gick igenom föreningarnas handlingar och räknade upp hur många gånger man nämnde orden integration, kvinnor, ungdomar. Absurd? Ja. Dessutom gjordes avancerade statistiska bearbetningar med hjälp av ett universitetsprogram SPSS (som handläggaren tydligen hade lärt sig att använda som verktyg i sina studier, men inte förstått vitsen med det). Man kan inte räkna procent eller andra statistiska värden om antalet gånger ett ord förekommer inte ens är högre än 5. Men det gjorde hon och 20 organisationer blev utan bidrag den gången.

När Ungdomsstyrelsen tog 2007 över blev ordningen återställd. Reglerna var tydliga, och integration tolkades i dess vida betydelse.

Ungdomsstyrelsen började ställa rimliga krav och kontroller. Bl.a. krävdes en godkänd revisor om bidraget var högre än 250.000 kr. Revisorn skulle intyga att antalet “betalande medlemmar” var korrekt. På en direkt förfråga svarar Mucf att det numera inte är nödvändigt att den godkända revisorn ska intyga att den redovisade antalet medlemmar är korrekt. Förodningen har inte ändrats. Frågan är därför vad som hänt. Vi får tänka på att bidraget idag baserar sig på antal medlemmar och antal lokala föreningar.

2009 fick jag ett brev från en handläggare, som bl.a. meddelade att man riskerade bidraget med hänvisning till irrelevanta detaljer i ansökan. Anmärkningarna gjordes nästan varje år. Ungdomsstyrelsen anmärkte t.ex. på att antalet medlemmar i ett par-tre föreningar var för jämnt (60-100 medlemmar) för att vara sannolikt. Kravet är att man ska ange “betalande medlemmar”, varken mer eller mindre. Ungdomsstyrelsen slutade med dessa anmärkningar när jag lämnade min post i organisationen . Idag redovisar den organisation jag var ordförande för ett avrundat antal medlemmar i 18 av de 28 medlemsföreningarna, och det händer ingenting.

2013, 2014 och 2015 har jag frågat Mucf om medlemsredovisningen hos flera andra riksförbund. Inget svar har kommit. Jag uppgav flera konkreta exempel på organisationer vars redovisning inte kunde vara korrekt. En lokalförening som Afarernas hjälporganisation hade 72 medlemmar hos en riksorganisation och 196 medlemmar hos en annan. Frågan om dubbelt medlemskap måste dessutom godkännas av Mucf, inte medlemskapet som sådant, men väl hur bidraget ska fördelas, till det ena eller det andra av riksförbunden, eller till båda. Men: samma lokalförening kan inte ha 72 och 196 betalande medlemmar samtidigt, beroende på vilket riksförbund som redovisar. Den ena upgiften eller den andra, eller kanske båda, är fel.

Ett annat exempel, som repeterats årligen sedan åtminstone 2013, är Ukrainska alliansen, som rapporterar som medlemmar två lokalaföreningar som är medlemmar i RIFFI. Medlemmar i RIFFI är kvinnor från olika nationaliteter. Hur kan en sådan lokalförening vara samtidigt medlem i ett nationellt förbund? Det finns ingen annan förklaring än att någon i styrelsen för RIFFI:s två lokala föreningar är kanske personligen medlem i Ukrainska alliansen.

Till saken hör att denna organisation uppger ett 10-tal medlemsföreningar, och förutom de 2 som redan är medlemmar i RIFFI finns ytterligare 2 andra vars medlemskap har ifrågasatts. Vad gör Mucf? Ingenting. Det allvarliga är att detta riksförbund inte skulle få något organisationsbidrag alls, om man räknar bort RIFFI:s föreningar.

Genom detta agerande uppmuntrar Mucf till fusk, och hindrar en sund utveckling av organisationerna. Bl.a. hindrar man effektivt att de ska kunna vara kritiska och delaktiga i samhällsdebatten. De riskerar ju penningstödet om de yttrar sig på ett sätt som myndigheterna ogillar. Så var fallet medan jag satt ordförande för ett av riksförbunden.

Jag kritiserade på sin tid regeringens och Integrationsverkets engagemang för Centrum mot rasism, CmR. En undersökning 2005 påvisade brister, men det ledde ingenstans. I dag är CmR ingen viktig aktör i samhällsdebatten. Deras ekonomiska redovisning 2015 till Mucf döljer t.ex. uppgift om medlemsintäkter, en så viktig fråga för att veta om de verkligen har medlemmar, eller om det är en papperskonstruktion.

Miguel Benito
numera, och alltid, fri opinionsbildare

Categories: allmänt Tags:

Arbete för romsk inkludering

April 15th, 2016 Comments off

Årsrapport visar resultat av arbetet för romsk inkludering

Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp det nationella arbetet med romsk inkludering.

I dag lämnas årsrapporten för 2015 till regeringen som redovisar de erfarenheter som är gjorda under strategins fyra första år och en rad förslag för det fortsatta arbetet.

– Mycket har hänt och frågan om romsk inkludering har fått fäste i de kommuner och myndigheter som fått uppdrag, säger Majlis Nilsson på Länsstyrelsen i Stockholm.

År 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Det långsiktiga målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

– De mänskliga rättigheterna för den nationella minoriteten romer tillgodoses inte i lika hög grad som för majoritetssamhället. Här har det offentliga ett stort ansvar, så att även romer får möjlighet till stöd och service, säger Majlis Nilsson, samordnare av arbetet med den långsiktiga strategin.

Arbetet med strategin för romsk inkludering har sedan hösten 2012 koncentrerats till fem kommuner som med bidrag från regeringen har drivit en pilotverksamhet: Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö. Syftet har varit att bygga upp en långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering, framför allt inom områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Länsstyrelsen i Stockholm har samordnat pilotarbetet.

– Nu behöver lärdomarna och metoderna spridas till fler kommuner. Målet med strategin är trots allt långt ifrån att förverkligas, säger Majlis Nilsson.

I rapporten framgår att det viktigaste för det offentliga är att utveckla samarbetet med den nationella minoriteten romer. Detta bör ske såväl mellan lärare och föräldrar som i strukturella samråd.

– Det som framför allt behöver stärkas framöver är romsk organisering. Den romska gruppen behöver få stöd i att självständigt prioritera och driva sina frågor, oavsett om detta görs på en lokal eller nationell nivå, säger Majlis Nilsson.

Effekter av pilotverksamheter
Några effekter av pilotverksamheterna, som redovisas i årsrapporten:

• Kommunerna upplever att fler barn fullföljer sin skolgång och att kontakterna med föräldrarna förbättrats.
• Arbetet på det sociala området har utvecklats, bland annat genom samverkan med romska organisationer.
• Arbetsförmedlingen och kommunerna redovisar att de har utökat sina kontakter med den romska gruppen vilket innebär att fler får tillgång till olika stödinsatser för vuxenstudier och arbete.
• ”Brobyggare” och ”kundresurser” som anställts inom skola, socialtjänst och arbetsförmedling har visat sig vara en viktig förutsättning för att nå framgång.

Förslag till regeringen
I årsrapporten lämnar Länsstyrelsens också förslag till regeringen för att snabba på utvecklingen av romsk inkludering:

• att regeringen förtydligar lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och i samband med det ser över möjligheten att införa tillsyn
• att regeringen inrättar motsvarande statsbidrag som för förvaltningsområde, men för romsk inkludering.
• att regeringen skapar förutsättningar för att Södertörns högskola kan erbjuda utbildning för kommunalt anställda brobyggare, enligt Statskontorets förslag.
• Att MUCF får i uppdrag att fördela ett projektbidrag till romska organisationer för att stärka sin självständiga organisering och sitt inflytande i samhället och att myndigheten får i uppdrag att kompetensutveckla civila samhället i föreningsteknik.

>> Ladda ner rapporten “Romsk inkludering – Årsrapport 2015”

Har du frågor, kontakta:
Majlis Nilsson, enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor
majlis.nilsson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-223 14 74
Länsstyrelsen Stockholm

Categories: allmänt Tags:

PLURAL+ Youth Video Festival on Migration, diversity and social inclusion

March 3rd, 2016 Comments off

PLURAL+ Youth Video Festival on Migration, diversity and social inclusion
Celebrating Diversity and Social Inclusion
2016 CALL FOR ENTRIES
DEADLINE FOR SUBMISSION: 29 MAY 2016
Visit the PLURAL+ website to submit your video entry.

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) and the International Organization for Migration (IOM) invite you to submit original and creative videos focusing on the PLURAL+ theme of migration, celebrating diversity and social inclusion.

In a world often characterized by intolerance, and cultural and religious divisions, it is vital that youth are recognized as powerful agents of social change. PLURAL+ encourages youth to address key challenges and opportunities related to social inclusion and cohesion, migrant integration, respect for identity, diversity, and human rights, both at local and global levels through video production. Young people aged up to 25 are invited to submit short videos of five minutes maximum in length for consideration in the PLURAL+ Youth Video Festival.

Each year, since 2009, a prestigious international jury selects three PLURAL+ International Jury Award winners in each age category (up to 12, 13-17, 18-25). The International Jury Award winners will receive $1,000 as well as be invited to New York, all travel expenses paid, to present their work at the PLURAL + 2016 Festival Awards Ceremony at the Paley Center for Media in November 2016. PLURAL+ partner organizations will also award other prizes and professional opportunities to over 20 of the best videos submitted, partners award winning videos will be invited to present their work at film and video festivals, conferences and events around the world.

PLURAL+ supports young people’s expression by providing them with a variety of media platforms and distribution networks, including broadcasts, video festivals, conferences and events around the world. PLURAL+ not only provides young people with an effective platform to raise their voices on key migration and diversity issues, but also reinforces the firm belief of IOM and UNAOC that the powerful expression of youth creativity is a force to be reckoned with.

Further information, including guidelines, rules and regulations and the entry form can be found at the PLURAL+ website at: pluralplus.unaoc.org

You can watch PLURAL+ 2015 award winning videos here.

“PLURAL+ , provides youth around the world with the opportunity to submit real stories told by real people, which when widely disseminated help to foster intercultural dialogue and understanding as well as respect for diversity and tolerance.”
Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, UN High Representative for the Alliance of Civilizations

“We all know this to be true: increased participation of youth in the media is essential. These youth – these agents of social change – make up a large portion of today’s migrant population, and they have something valuable to tell us about their migration experiences. And this is what PLURAL+ aims to achieve: to provide young filmmakers with a global platform to share their thoughts and experiences with us.”
Mr. William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration

PLURAL+ is organized by the UNAOC and IOM with the support of many partners.

For more information, please contact: plural@unaoc.org
http://pluralplus.unaoc.org/

Categories: allmänt Tags:

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

March 26th, 2015 Comments off

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. I morgon inleder arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet är företrädare för centralorganisationerna.

Allt fler nyanlända är välutbildade och har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

– Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det här är det första trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inom kort följer även samtal med industri- och byggsektorn samt privat och offentlig tjänstesektor.

Källa: Regeringens hemsida

Categories: allmänt, asyl Tags:

Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

March 18th, 2015 Comments off

Utbildningsdepartementet
Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

På inbjudan av den franska regeringen träffades idag EU:s utbildningsministrar på ett informellt möte i Paris för att diskutera värdegrundsfrågor och hur utbildning kan främja aktivt medborgarskap. Under mötet presenterades deklarationen “Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance” i syfte av att visa hur utbildningssystemen kan motverka rasism, intolerans och andra former av extremism. Mötet, som bevistades av den franske presidenten, samlade EU:s utrikesministrar efter terrorattackerna i Paris och Köpenhamn.

– Jag fick möjlighet att för den svenska regeringen ånyo framföra mitt deltagande till mina franska och danska kollegor. Deklarationen som antogs understryker hur viktigt det är att skolan rustar alla elever för ett aktivt medborgarskap där man kan påverka demokratin, och att goda exempel på hur man motverkar rasism och utanförskap i skolan kan spridas. Det ger stöd för det arbete den svenska regeringen gör med att sprida kunskap i skolan om rasismens historia och nutida mekanismer, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Deklarationen betonar en beslutsamhet inom EU att stå för demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Den efterlyser förnyad ansträngning att stärka dessa värderingar genom utbildning och lyfter hur ett erfarenhetsutbyte på EU-nivå är bra för spridandet av goda exempel länderna emellan.

Categories: allmänt Tags:

Utlandsfödda främjar exporten

October 24th, 2014 Comments off

Ny rapport: Utlandsfödda främjar exporten

Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för Sverige som står inför två stora utmaningar: en stenhård internationell konkurrens och ett oroande högt utanförskap bland utlandsfödda. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum hävdar författarna att det är hög tid att betrakta migration som en del av det handelspolitiska ramverket och bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering, särskilt i form av ökad tjänsteexport.

I rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten? framkommer att informella handelshinder är en större barriär än tullar och kvoter i dagens globaliserade högteknologiska ekonomi. Utlandsfödda kan gynna svenskt näringsliv och öka internationaliseringen genom att minska det kommersiella avståndet till sina ursprungsländer.

Att anställa ytterligare en utlandsfödd person kopplas, för svenska företag, till i genomsnitt två procents mer tjänsteexport till den utlandsföddas hemland. Utlandsfödda personer med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år är förknippade med en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i genomsnitt 18 procent.

Mindre exporterfarna svenska företag har mest att vinna på att anställa utlandsfödda. För svenska företag som aldrig har exporterat tjänster till ett visst land och anställer ytterligare en utlandsfödd person därifrån fördubblas sannolikheten att börja exportera tjänster dit.

För att ytterligare underlätta möjligheterna för utlandsfödda att främja företagens internationalisering föreslår därför författarna att:
1.
Frågor om migration införlivas i det handelspolitiska ramverket. Eftersom migration har potential att främja internationalisering finns det anledning att sammanfoga delar av migrationspolitiken med handelspolitiken.
2.
Kunskapen om utlandsföddas potential att främja internationalisering ökas och sprids. Relevanta myndigheter bör uppdras att nå ut till svenska företag, särskilt små- och medelstora, om hur anställning av utlandsfödda kan sänka trösklarna för internationalisering.
3.
Utlandsföddas existerande kompetens tas tillvara, utbildning och kontakter och förbättras liksom möjligheter att upprätthålla nätverk och kontakter i ursprungsländerna. Se också över hur cirkulär migration, dvs att människor flyttar fram och tillbaka mellan länder, kan underlättas. Ge dessutom utländska akademiker, experter, entreprenörer och investerare möjlighet till permanent uppehållstillstånd i Sverige i högre utsträckning.
4.
Underlätta internationaliseringen av utlandsföddas företag. Erbjud utlandsfödda entreprenörer fortbildning i internationalisering. Information om insatser och finansiering från marknadskompletterande aktörer som ALMI och Business Sweden kan förbättras, med fördel kommuniceras på andra språk än svenska.

Författarna är: Andreas Hatzigeorgiou, fil dr från Lunds universitet och Magnus Lodefalk, ekon dr, Örebro universitet.
Ta del av rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?

Categories: allmänt Tags:

2014 års Demokratiutredning

September 29th, 2014 Comments off
 • Ju 2014:19 2014 års Demokratiutredning
  Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattande. Utredningen har tagit namnet 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.

  Vårt uppdrag är att se över möjligheterna till inflytande och delaktighet mellan de allmänna valen. Till att börja med ska vi analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Vi ska analysera hur demokratin påverkas av att färre blir medlemmar i politiska partier samt föreslå åtgärder som kan bidra till att fler väljer att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda.

  Därutöver ska vi analysera och föreslå åtgärder för att stärka var och ens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Vi ska föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka delaktigheten och inflytandet mellan valen, särskilt för väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engagemang. Vidare ska vi se över de verktyg för inflytande som finns på lokal nivå, däribland medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ. Vi ska särskilt belysa ungas politiska representation, delaktighet och inflytande.

  Slutligen ska utredningen arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Vi ska även verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om demokrati, inflytande och delaktighet.

  Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015

  Direktiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet

  Regeringens skrivelse 2013/14:61. En politik för en levande demokrati

 • Categories: allmänt Tags:

  Undocumented

  June 22nd, 2014 Comments off

  With the slogan “Words Matter!” the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) today launches its leaflet on accurate terminology when referring to undocumented migrants including reasons why not to use the term illegal migrant” and instead the recognised “undocumented” or “irregular”” migrant as well as providing a lexicon with translations of the latter terms in all EU languages.

  Over more than a decade of promoting the rights of undocumented migrants, PICUM has witnessed how the term “illegal migrant” strongly impacts the perception that undocumented migrants have no rights and that migration is a criminal activity:

  “Since the word “illegal” has become a stigma in my everyday dealing with people, I started to ask myself whether I was really illegal. Of course, I am not and will never be. I am undocumented,” a migrant worker from the Philippines, living in the Netherlands told PICUM.

  Besides being discriminatory and criminalising, the term “illegal migrant” is also judicially incorrect as a person cannot be “illegal” as irregular migration is an administrative rather than a criminal offence. In fact, research shows that the term “illegal migrant” as a form of status, meaning a legally-justified category that is ascribed to certain groups of people and then used to deprive them of rights, was only created over the course of the twentieth century.

  Author of the book “Undocumented: How Immigration Became “Illegal”, Aviva Chomsky, Professor of history at Salem State University, USA has expressed her support for PICUM:s campaign, emphasising:

  “It´s notable that the countries that most pride themselves on their commitment to equality, human rights, and democracy (like the United States and the western European countries) are precisely those that, in the late twentieth century, invented a new status (“illegal”) in order to deprive some of their residents of access to equality, human rights, and democracy. When we use the term “illegal” in this way, we are implicitly accepting the idea that all people are not created equal, that all people do not deserve equal rights, and that the law should treat people differently depending on the category they are assigned to.”

  This categorisation undermines that international human rights law guarantees undocumented migrants entitlements to a comprehensive set of rights regardless of their administrative status.

  Service providers and supporters struggle to challenge these perceptions when trying to ensure access to services for undocumented migrants. A supporter of undocumented migrants of a solidary network in Finland shared her experience of calling a women´s shelter to see if they could support an undocumented woman who urgently needed to flee a violent situation:

  “They told me they refuse her because she had no social security number, but when I challenged them on it, the lady on the phone said to me, “Well, she’s an illegal, she shouldn’t be here anyway!” Can you imagine? Sending a woman back to a domestic violence situation so she will suffer some more and maybe decide to leave Finland! It goes against everything the women’s movement stands for.”

  Acknowledging previous efforts of key institutions, such as the United Nations, the European Commission and Parliament and several media outlets, to adopt humane terminology, PICUM will continue to campaign for language use which recognises undocumented migrants as rights holders and is in line with Europe’s values.

  We encourage you to read and share our brochure. Use it to challenge the use of “illegal” and promote the alternative terms which we have gathered in all official EU languages.

  For more information on PICUM’s work on terminology, click here.

  Twitter: PICUM_post: #WordsMatter

  If you wish to support the campaign through submitting photos, videos or written quotes and statements, contact:
  Elisabeth Schmidt-Hieber
  Communications Officer
  +32 2 210 1780
  elisabeth@picum.org

  Categories: allmänt Tags:

  Flyktingdagen och Estland

  June 20th, 2014 Comments off

  At today’s World Refugee Day, I have some thematic news for you from Estonia.

  Last year Estonian Human Rights Centre published a web page “The Journey of A Refugee” in Estonian and in Russian. An interactive website enables the visitor to take a virtual journey of a refugee from escaping from their home country to receiving refugee status in Estonia. The webpage got very popular in Estonia and abroad and won multiple web design prices, so this year we are glad to inform you that now its also available in English. So visit the page www.pagulane.ee/eng and check it out, also you are more than welcome to share it on all of your channels. If you have any comments or questions you are more than welcome to share these with us.

  Also, The Estonian Human Rights Centre introduced the sixth anual report “Human Rights in Estonia” on June 2013. The report deals with Estonia’s development in nearly all rights contained in the European Convention on Human Rights, which includes a chapter about “Situation of refugees and asylum seekers” where you can find out all the development taken place last year.

  Egert Rünne
  Project Manager
  Estonian Human Rights Centre
  www.pagulane.ee/eng
  wwww.humanrights.ee/eng

  Categories: allmänt Tags: