Home > allmänt > Arbete för romsk inkludering

Arbete för romsk inkludering

April 15th, 2016

Årsrapport visar resultat av arbetet för romsk inkludering

Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp det nationella arbetet med romsk inkludering.

I dag lämnas årsrapporten för 2015 till regeringen som redovisar de erfarenheter som är gjorda under strategins fyra första år och en rad förslag för det fortsatta arbetet.

– Mycket har hänt och frågan om romsk inkludering har fått fäste i de kommuner och myndigheter som fått uppdrag, säger Majlis Nilsson på Länsstyrelsen i Stockholm.

År 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Det långsiktiga målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

– De mänskliga rättigheterna för den nationella minoriteten romer tillgodoses inte i lika hög grad som för majoritetssamhället. Här har det offentliga ett stort ansvar, så att även romer får möjlighet till stöd och service, säger Majlis Nilsson, samordnare av arbetet med den långsiktiga strategin.

Arbetet med strategin för romsk inkludering har sedan hösten 2012 koncentrerats till fem kommuner som med bidrag från regeringen har drivit en pilotverksamhet: Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö. Syftet har varit att bygga upp en långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering, framför allt inom områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Länsstyrelsen i Stockholm har samordnat pilotarbetet.

– Nu behöver lärdomarna och metoderna spridas till fler kommuner. Målet med strategin är trots allt långt ifrån att förverkligas, säger Majlis Nilsson.

I rapporten framgår att det viktigaste för det offentliga är att utveckla samarbetet med den nationella minoriteten romer. Detta bör ske såväl mellan lärare och föräldrar som i strukturella samråd.

– Det som framför allt behöver stärkas framöver är romsk organisering. Den romska gruppen behöver få stöd i att självständigt prioritera och driva sina frågor, oavsett om detta görs på en lokal eller nationell nivå, säger Majlis Nilsson.

Effekter av pilotverksamheter
Några effekter av pilotverksamheterna, som redovisas i årsrapporten:

• Kommunerna upplever att fler barn fullföljer sin skolgång och att kontakterna med föräldrarna förbättrats.
• Arbetet på det sociala området har utvecklats, bland annat genom samverkan med romska organisationer.
• Arbetsförmedlingen och kommunerna redovisar att de har utökat sina kontakter med den romska gruppen vilket innebär att fler får tillgång till olika stödinsatser för vuxenstudier och arbete.
• ”Brobyggare” och ”kundresurser” som anställts inom skola, socialtjänst och arbetsförmedling har visat sig vara en viktig förutsättning för att nå framgång.

Förslag till regeringen
I årsrapporten lämnar Länsstyrelsens också förslag till regeringen för att snabba på utvecklingen av romsk inkludering:

• att regeringen förtydligar lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och i samband med det ser över möjligheten att införa tillsyn
• att regeringen inrättar motsvarande statsbidrag som för förvaltningsområde, men för romsk inkludering.
• att regeringen skapar förutsättningar för att Södertörns högskola kan erbjuda utbildning för kommunalt anställda brobyggare, enligt Statskontorets förslag.
• Att MUCF får i uppdrag att fördela ett projektbidrag till romska organisationer för att stärka sin självständiga organisering och sitt inflytande i samhället och att myndigheten får i uppdrag att kompetensutveckla civila samhället i föreningsteknik.

>> Ladda ner rapporten “Romsk inkludering – Årsrapport 2015”

Har du frågor, kontakta:
Majlis Nilsson, enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor
majlis.nilsson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-223 14 74
Länsstyrelsen Stockholm

Categories: allmänt Tags:
Comments are closed.