Archive

Posts Tagged ‘asylprocessen’

“Kvalitet” är det bästas fiende i asylprocessen

October 19th, 2008 Comments off

Dagens nyheter skriver idag om Migrationsverket och deras misslyckande med att få ner väntetiderna. De har nu anlitat ett privat företag för att se över verksamheten med asylprövningen. DN skriver:

Att effektivisera en offentlig verksamhet som vår är sällan bara en fråga om resurser, det handlar i minst lika hög grad om att utveckla arbetsformerna. Migrationsverkets verksamhet är komplex: den måste utföras med mycket hög kvalitet eftersom felaktiga beslut kan få stora följder för den enskilda.

“Kortare väntetider” har man arbetat med så länge jag minns. 1980 träffade jag dåvarande generaldirektören Thord Palmlund i en konferens och han berättade upprymd för mig att nu äntligen hade de lyckats korta ner väntetiderna: Jag hade tidigare kritiserat förslagen i samband med utredningen om “Kortare väntetider” som hade presenterats 1977. Det gick inte många månader innan situationen var densamma. Sedan dess har nya utredningar kommit ut och frågan är ständigt aktuell.
Min uppfattning sedan dess och idag är att det inte handlar om effektivisering och om kvalitet. Snarare är strävan efter kvalitet som är orsaken till det onda.
Statens politik är inriktad på att det inte ska råda tvivel på att i det material Migrationsverket får från de asylsökandens biträden inte finns någonting som talar emot den asylsökande. Beslutsvånda blir därmed desto större. Vi ser också att jakten på “kvalitet” resulterar i det motsatta. Flyktingarna är inte förtjänta av att man granskar hela deras liv och vänder upp och ner på alla stenar. Människan är komplex, situationen är komplex. Den enda fråga Migrationsverkets personal skulle behöva ställa sig är: är denna person som söker asyl i behov av skydd just här och nu? Om svaret är ja, behöver inte personalen vända och vrida på frågan och söka någon anledning till att inte bevilja asyl här och nu.
Det finns flera andra enkla regler som Migrationsverket går förbi i akt och mening att visa sig vara duktiga. En flykting som tillfrågades hur länge sedan hon hade sökt asyl svarade “ett år och fyra månader”. Eftersom det var i stället “ett år och fem månader” ansåg tjänstemannen att flyktingen inte var trovärdig. När de flesta människor inte minns om en händelse var “förra veckan eller “förförra veckan” så avkrävs en flykting på ovidkommande svar, som dessutom finns redan i ansökan.

Det känns märkligt att Migrationsverket ska fortsätta att upprepa de misstag som gjorts sedan 1980 och nu gå ett steg längre genom att anlita ett privat företag i den fortsatta kampen för “det rätta beslutet”.

Miguel Benito