Archive

Posts Tagged ‘papperslösa’

Vård till asylsökande och papperslösa

June 28th, 2014 Comments off

Nu avskaffar vi diskrimineringen i svensk sjukvård!
Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa
För att ge stöd till, och en tydlig rekommendation om hur, lagen om ”Vård som inte kan anstå” i praktiken ska hanteras av personal på sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet har ett stort antal olika vårdaktörer och organisationer ställt sig bakom ett gemensamt uttalande.
Uttalande fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”
Det finns idag inte klara riktlinjer någonstans om hur lagen ska tolkas och uttalande fyller därför en viktig funktion i den dagliga vården, för att stärka patientsäkerheten och minska osäkerhet och stress hos personal och patienter.

Kontaktpersoner:
Anne Sjögren, sammankallande i Rätt till vård initiativet Tel: 031-741 6207
Thomas Flodin, ordförande Läkarförbundets etik och ansvarsråd, tel 070-766 72 30
Rätt till vård initiativet,
http://www.vardforpapperslosa.se

Hämta här hela uttalandet

Categories: asyl Tags:

Om vård för papperslösa

December 17th, 2009 Comments off

Öppet brev till Sveriges regering.

Vi har under lång tid efterlyst en utredning som ska klargöra vad som krävs för att irreguljära migranter, så kallade papperslösa, ska få tillgång till subventionerad sjukvård på samma villkor som alla andra.

I samband med att lagen om hälso- och sjukvård för asylsökande (2008:344) antogs våren 2008 gjorde företrädare för regeringen en utfästelse om en sådan utredning. Ännu har vi dessvärre inte sett till ens direktiven till denna utredning vilket vi tolkar som att ni partier i regeringsalliansen inte drar åt samma håll i frågan.

Vi menar att det brådskar med denna utredning eftersom papperslösa i dag i praktiken är utestängda från vård, även akut sådan. För personer i denna grupp som är 18 år eller äldre är ”omedelbar vård” den enda vård som landstingen är skyldiga att erbjuda men eftersom betalningsansvaret för denna vård åvilar patienten så betyder det i praktiken att den inte kommer till stånd även om behovet finns.

Vi menar att en särskild utredare ska kartlägga papperslösas rätt till och tillgång till hälso- och sjukvård. Utredningen ska baseras på existerande regelverk som omfattar hälso- och sjukvård generellt och specifikt samt internationella konventioner som Sverige ratificerat. Den ska också analysera hur olika alternativa lösningar förhåller sig till de vägledande vårdetiska koderna.
Utredaren ska utarbeta förslag på eventuella författningsändringar och lagförslag.

Med irreguljära migranter eller papperslösa avses personer som undanhåller sig verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut eller som inte sökt eller erhållit nödvändiga tillstånd för vistelse i Sverige.

Stockholm den 18 december 2009,

Följande organisationer har ställt sig bakom initiativet med överlämnade av utredningsdirektiv avseende vård till papperslösa till Socialdepartementet 091218;
– Svenska Röda Korset
– RFSU
– Rädda Barnen
– Vårdförbundet
– Svensk Sjuksköterskeförening
– Svenska Kyrkan
– Unicef Sverige
– Svenska Läkarförbundet
– Rosengrenska stiftelsen
– Caritas
– Läkare i världen
– Svenska Barnmorskeförbundet
– Sveriges Psykologförbund
– LO, Landsorganisationen
– IFMSA, International Federation of Medical Students’ Associations
– Psykiatriska Riksföreningen
– ARA, Antirasistiska Akademin
– FSA, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
– Immigranternas Riksförbund
– Tinnerökliniken
– Deltastiftelsen
– Svenska Barnläkarföreningen
– TCO, Tjänstemännens Centralorganisation
– WRA, White Ribbon Alliance Sweden
– Riksföreningen för Skolsköterskor
– Sjukgymnastförbundet
– Akademikerförbundet, SSR
– FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd

Categories: asyl Tags: